xs
xsm
sm
md
lg

อสม.เฮ “บิ๊กฉัตร” เตรียมชงเพิ่มค่าป่วยการเป็น 1,000 บาท/เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองนายกฯ “ฉัตรชัย สาริกัลยะ” พาคณะลงเยี่ยม รพ.สต.นาอ้อ จ.เลย พร้อมเผยรัฐบาลเตรียมเพิ่มค่าป่วยการให้ อสม. จาก 600 บาทต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อเดือน เริ่มเดือนธันวาคม 2561 นี้

วันนี้ (28 พ.ย.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย โดยกล่าวว่า เป็นการมาเยี่ยมให้กําลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ โดยเฉพาะเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ซึ่งเป็น อสม. 4.0 เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน ขับเคลื่อนหมู่บ้าน ตำบลจัดการสุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพไปสู่ประชาชน จนได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด โดย รพ.สต.นาอ้อ เป็น 1 ใน รพ.สต. ทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 58,120 บาท เพื่อจัดทำที่พักขยะติดเชื้อรองรับทั้งตำบล เยี่ยมบ้านจัดทำแฟ้มครอบครัวทุกหลังคาเรือน และจัดตั้งชมรมส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้กลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง คลินิกหมอครอบครัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต. ติดดาว รวมทั้งพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านให้เป็น อสม. 4.0 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในระบบสุขภาพครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค การรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับจังหวัดเลย มีการขับเคลื่อนตามนโยบาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอำเภอ พชอ. ทั้ง 14 อําเภอ ในปีงบประมาณ 2561 คัดเลือกประเด็นในการขับเคลื่อน 30 ประเด็น ส่วนใหญ่คือ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยระยะยาว และการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ทั้งหมด 8 ทีม โดยเปิดบริการในเขตเมือง 4 ทีม และเขตชนบท 4 ทีม และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาวระดับ 5 ดาว แล้ว 82 แห่งจากทั้งหมด 127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.57 มี อสม. 13,775 คน ได้รับการยกระดับเป็น อสม.4.0 ครบทุกคน ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และ พชอ. รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ เช่น การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความพร้อม รพ.สต.อสม. และบุคลากรสาธารณสุข รัฐบาลได้จัดทำโครงการ เพิ่มค่าป่วยการให้กับ อสม. จาก 600 บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2561 เป็นต้นไป พัฒนา รพ.สต. ให้มีความพร้อมโดยในปี 2562 จะนำร่องใน รพ. สต.ขนาดใหญ่ และจะขยายไปยังขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไป พร้อมกันนี้ จะซ่อมปรับปรุง บ้านพักบุคลากรของสาธารณสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และทั้งหมดนี้จะเป็นการ ตอบโจทย์เป้าหมายรัฐบาล “ลดความเหลื่อมล้ำสร้างการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง” และเป้าหมายสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งปัจจุบันมี อสม. ทั่วประเทศกว่า 1ล้านคน ซึ่งจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบต่อไปในสัปดาห์หน้ากำลังโหลดความคิดเห็น...