xs
xsm
sm
md
lg

“วิทวัส” รับสนองพระราชโองการเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำกัลยาณมิตรหัวใจทำงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“วิทวัส” รับสนองพระราชโองการแต่งตั้งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อม “สมศักดิ์” ผู้ตรวจฯ คนใหม่ ย้ำหัวใจในการทํางานยึดหลักกัลยาณมิตร

วันนี้ (23 พ.ย) ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังมีประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561

ในพิธีนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งวางเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อ่านพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.อ.วิทวัส คำนับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะต่อด้วยถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

พล.อ.วิทวัสกล่าวถึงหลักในการทำงานว่าหัวใจหลักสำคัญของการทำงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ กัลยาณมิตร ไม่ได้มุ่งแค่เพียงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นปฏิบัติโดยชอบหรือไม่ แต่จะต้องมุ่งถึงการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไร ระบบการติดตามคำวินิจฉัยจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น หากว่าหน่วยงานภาครัฐได้นำเอาข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินไปดำเนินการจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเหมาะสม สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ก็จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและส่วนราชการทุกส่วนในประเทศไทย

สำหรับ พล.อ.วิทวัส ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนนายศรีราชา วงศารยางกูร ที่พ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ โดย พล.อ.วิทวัส เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2495 ปัจจุบันอายุ 66 ปี สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2548 (วปอ. 2548) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17

เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เลขาธิการสภากลาโหม ตุลาการศาลทหารสูงสุด รองปลัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 57 และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 59 และในวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ส่วนนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินคนล่าสุด เกิดเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2498 ปัจจุบันอายุ 63 ปี จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา
กำลังโหลดความคิดเห็น...