xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ผ่านฉลุย กม.ประชารัฐ ไฟเขียวสวัสดิการช่วย ปชช. เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประชุม สนช.เห็นชอบกฎหมายประชารัฐ เดินเครื่องโหมสวัสดิการช่วยเหลือประชาชน ลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

วันนี้ (9 พ.ย.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการร่าง พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ... ในวาระ 2 และ 3

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดคำนิยามคำว่า “ประชารัฐสวัสดิการ” ในมาตรา 3 หมายถึง สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน โดยมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชชน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน มาตรา 4 บัญญัติให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมี รมว.คลังเป็นประธานโดยตำแหน่ง ส่วนหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ ที่สำคัญ อาทิ เสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพและเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย พิจารณาการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยเงินของทุนให้จ่ายได้เพื่อการจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ ดังนี้ 1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2. การสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบากทุกประเภท และ 3. การดำเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ 164 คะแนน สมควรให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เป็นกฎหมายต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...