xs
xsm
sm
md
lg

จ่อโอน TCDC ไปหน่วยงานใหม่ สังกัดสำนักนายกฯ พ่วงงบฯ สองปี 371 ล้าน รายได้จากงานออกแบบ 166 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จ่อโอน TCDC ไปสังกัดหน่วยงานใหม่ในสำนักนายกฯ “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” จ่อโอนงบประมาณปี 61-62 กว่า 371 ล้าน เจ้าหน้าที่ 79 ราย อุปกรณ์สำนักงาน พร้อมหนังสือที่รอจำหน่าย 9 รายการ มากกว่า 3 พันฉบับให้เสร็จโดยเร็ว พ่วงรายได้จากงานออกแบบ กว่า 166 ล้าน หลัง 4 ปีก่อน เกิดดรามายุบทิ้ง

วันนี้ (31 ต.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ ศสบ. (TCDC) หน่วยงานในสังกัดของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) เตรียมที่จะโอนหน้าที่และอำนาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และเงินรายได้ไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่ได้รับจัดสรร ตามพระราซบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 249,476,000 บาท ให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส.หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ สำนักงบประประมาณเห็นว่า เพี่อให้สำนักงาน สศส.ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพี่อเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุล และยั่งยืนในระยะยาว ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดทั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 กำหนด รวมทั้งเพี่อให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา 43 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

มีรายงานว่าก่อนหน้า ครม. (20 มิ.ย. 2560) มีมติทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราขการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน OKMD คงเหลือภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติ 2 ภารกิจ ได้แก่ 1. ภารกิจของอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และ 2. ภารกิจของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และให้แยกศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) “โดยกำหนดให้องค์การมหาชนแห่งใหม่นี้ มีภารกิจสนับสนุน และช่วยแก้ไขป้ญหาด้านการออกแบบสินค้าและบริการของ SMEs เน้นการออกแบบให้เกิดมูลค่าสูงเพี่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคม”

ต่อมา ครม.(19 ก.ย. 2560) เห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และเห็นชอบให้ยกเลิกมติ ครม. ( 24 พ.ย.2558)) ที่ให้โอนภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปไวัที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมอบให้เป็นภารกิจของสำนักงาน สศส.

ขณะที่ ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มีผลให้ใช้บังคับเมื่อ 14 ส.ค. 2561 โดยสำนักงาน สศส.เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุล และ ยั่งยืนในระยะยาว โดยเมื่อ 25 พ.ค. 2561 บอร์ด สบร.ได้เห็นชอบให้ดำเนินการโอนTCDC ให้แก่ สศส.แล้ว

สำหรับงบประมาณ ที่ต้องโอนฯ ในวงเงิน 371,860,603.70 บาท ประกอบด้วย งบปี 2561 (งบบุคลากร รายการผูกพันตามสัญญา และเงินคงเหลือ) 122,384,603.70 บาท และงบปี 2562 จำนวน 249,476,000 บาท เงินรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 166,552,554.83 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารงานในกิจการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่จะเกิดจากเงิน รายได้ดังกล่าว รวมถึง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสำนักงาน สบร. เฉพาะในส่วนของกองทุนของ TCDC นอกจากนี้ยังรวมถึงทรัพย์สิน ประกอบด้วย ครุภัณฑ์และวัสดุ รวมถึงหนังสือสำหรับจำหน่ายที่คงเหลือ 9 ชื่อเรื่อง จำนวน 3,114 เล่ม เช่นเดียวกับได้โอนกรอบอัตรากำลัง จำนวน 79 อัตรา ให้กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

มีรายงานว่า เมื่อปี 2558 มีความพยายามโยงว่า การโอนหน่วยงาน TCDC ไปสังกัดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการยุบ TCDC ซึ่งฝ่ายบริหารรัฐบาลออกมาปฏิเสธ เนื่องจากเป็นการโอนหน่วยงานมายังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การออกแบบสามารถมูลค่าสูง เพี่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคม
กำลังโหลดความคิดเห็น...