xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวโยกย้าย 7 บิ๊ก ขรก.เกษตรฯ ตั้ง “เพชรรัตน์ สินอวย” อธิบดีจัดหางาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ (แฟ้มภาพ)
ครม.ไฟเขียวโยกย้าย 7 บิ๊กข้าราชการเกษตรฯ ขณะที่กระทรวงแรงงาน ตั้ง “เพชรรัตน์ สินอวย” นั่งอธิบดีกรมการจัดหางาน  

วันนี้ (16 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว และน.ส.ศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
พ.อ.หญิง ทักษดากล่าวต่อว่า ครม.ยังเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ในการประชุมครั้งที่ 698 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่ ครม.มีมติ ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย 

นอกจากนี้ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ที่ว่างของกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 ราย คือ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน และ นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
กำลังโหลดความคิดเห็น...