xs
xsm
sm
md
lg

ไทยฝันปี 63 ปลอดโรงงานนรกจ้างเด็กผิด กม. “ประวิตร” สั่งเก็บตัวเลข-คดีละเอียดยิบ! รับลูกมะกันยาหอมไทยลด 429 คน จากทั่วโลก 218 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“รองฯ ประวิตร” เร่ง ก.แรงงาน ประสานภาคีแรงงานเด็ก เก็บข้อมูลแรงงานเด็ก คดีแรงงานเด็กอย่างละเอียด หลังได้รับรายงานแรงงานเด็กของไทยในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบฯ 60 จากรัฐบาลสหรัฐฯ เทียบปีงบฯ 59 ลด 429 คน เหลือ 3,144 คน จากทั่วโลก 218 ล้านคน คาดปี 63 ไทยปลอดใช้แรงงานเด็กเลวร้าย สั่งเน้นคุ้มครองให้เป็นรูปธรรม เพิ่มจัดโครงการกิจกรรม เพิ่มคุณค่าการทำงานของเด็ก เน้นพัฒนากฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ และให้มีส่วนร่วมจากภาคองค์กรเอกชน

วันนี้ (13 ต.ค.) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับกระทรวงงาน มีข้อสั่งการเร่งรัดให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยประกอบด้วย การให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในปีงบประมาณต่อๆ ไป โดยเสนอให้จัดโครงการ กิจกรรม ดัานการส่งเสริมการทำงานของเด็กที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้น และเสนอให้จัดเก็บข้อมูลการทำงานของเด็กอย่างละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ทันต่อเหตุการณ์และผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

รวมถึงให้มีการปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์ และมีการเก็บข้อมูลคดีเกี่ยวกับแรงงานเด็กแยกออกมาเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคองค์กรเอกชน และมีโครงการหรือกิจกรรม ด้านการสร้างแรงจูงใจองค์กรหรือบุคคลร่วมดำเนินการขจัดการใข้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และจัดทำโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศ

ทั้งนี้ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2560 หลังจากสหรัฐอเมริกาได้ประกาศผลการจัดอันดับรายงาน Finding on the Worst Forms of Child Labor ให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่มีความสำเร็จมาก (Significant Advancement) ในความพยายามขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จาก 132 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นระดับสูงสุด และเป็น 1 ใน 17 ประเทศของรอบการประเมินปี 2560 ที่ได้ระดับนี้ นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 5 ประเทศของอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับในระดับนี้ และนับเป็นปีที่ 2 ที่ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับดังกล่าวต่อเนื่องจากปี 2559

“สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบจำนวนแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ของประเทศไทย ลดจำนวนลง 429 คน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำนวน 3,474 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวน 3,144 คน) แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่ เช่น การเข้าถึงเด็กกลุ่มเสี่ยงทำได้ยาก การได้รับงบประมาณจำกัดไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เต็มรูปแบบ การประขาสัมพันธ์ทำได้ไม่ทั่วถึง รวมถึง ยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินงาน ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาแรงงานเด็กต่อไปอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ภายในปี พ.ศ. 2563 ตามที่ได้กำหนดไว้”

มีรายงานว่า สำหรับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กโลก พบว่าในปี พ.ศ. 2559 เด็กทำงานที่มีอายุระหว่าง 4-17 ปี มีจำนวน 218 ล้านคน (ร้อยละ 13) ในจำนวนนี้เป็นแรงงานเด็ก 142 ล้านคน (ร้อยละ 9.6) เกือบครึ่งหนื่งของแรงงานเด็กเป็นเด็กที่ทำงานอันตราย (ร้อยละ 4.6) แต่เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 เด็กทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 4-17 ปี มีจำนวน 246 ล้านคน (ร้อยละ 16.7) ในจำนวนนี้เป็นแรงงานเด็ก 168 ล้านคน (ร้อยละ 10.6) ทำงานอันตราย ร้อยละ 5.4 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สถานการณ์แรงงานเด็กทั่วโลกมิจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านคุณค่าในสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา และการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทำให้เด็กเข้าสู่การทำงานน้อยลง และส่งผลให้การใช้แรงงานเด็กลดลง
กำลังโหลดความคิดเห็น...