xs
xsm
sm
md
lg

สภาพัฒน์จ่อเปิด MV เพลง “อนาคตเรา” เร่งพีอาร์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เฟส 2 งบสองร้อยกว่าล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภาพัฒน์จ่อเปิดตัว MV บทเพลง “อนาคตเรา” ได้ “นนท์ เดอะวอยซ์” ร้องนำ เร่งพีอาร์ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน” จากงบกลางเฟสสอง 236 ล้าน พร้อมสัญลักษณ์ “อนาคตไทย อนาคตเรา” พร้อมลงนามจ้าง 4 สถาบันดัง ผลิตแผนร่วมสร้างการตระหนักรู้กลุ่ม นิสิต นักศึกษา ส่วน “เกมการ์ดยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศ” คาดไตรมาสแรกปี 2562 ประสาน ก.ศึกษาธิการ แจกเด็กเล่นฟรี ดันเป็นสื่อการเรียนการสอนระดับประถม-มัธยมในอนาคต

วันนี้ (12 ต.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ระยะที่ 2 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 236,688,260 บาท ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีการเปิดตัวสัญลักษณ์ในการลื่อสาร (Logo) ภายในต้ชื่อ “อนาคตไทย อนาคตเรา” (OUR COUNTRY OUR FUTURE) ภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) และเพลง “อนาคตเรา” สำหรับการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายธนนท์ จำเริญ (นนท์ The Voice) เป็นผู้ขับร้อง ขณะที่การจัดทำมิวสิกวิดีโอเพื่อถ่ายทอดบทเพลงแบบมีภาพประกอบ และถ่ายทำภาพสื่อสารหลักจะมีการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในเร็วๆ นี้

วีดิทัศน์เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” เพลง “อนาคตเรา” ร้องโดย นนท์ เดอะวอยซ์ http://streaming.nesdb.go.th/vdoondemand/other/VDO_Yearend2018_01.mp4

ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบทั้งสัญลักษณ์ ภาพสื่อสารหลัก และเพลงแล้ว ซึ่งสภาพัฒน์ได้เปิดตัวในการประชุมประจำปี 2561 ของสภาพัฒน์ไปแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการบันทึกเสียงเพลง “อนาคตเรา” ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านมาได้นำไปใช้ในงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา) เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา และจะนำไปใช้ในงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติตลอดช่วงเวลาที่ยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับการขับเคลื่อนแผนงานประเด็นการสร้างการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ จากงบกลางที่ได้รับ ประกอบด้วย ได้รับข้อเสนอการร่วมสร้างการตระหนักรู้และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จากสถาบันการศึกษา 4 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันทรัพยากรมนุษย์) และมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจัดจ้างทั้ง 4 สถาบันแล้วเสร็จ และแต่ละสถาบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม สภาพัฒน์ได้ประสานสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติมในการร่วมสร้างการตระหนักรู้และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มนิสิตนักศึกษา

ขณะที่ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและประชากรวัยแรงงาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารแผ่นพับฉบับประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในลักษณะของภาษาที่เข้าใจง่าย จัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบโมชันกราฟิก รวมถึงจัดจ้างผลิตแผ่นพับอินโฟกราฟิก เช่นเดียวกับการจัดทำ “เกมการ์ดยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่กลุ่มนักเรียน ได้ว่าจ้างผู้ที่มืความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดทำเกมการ์ด และคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดทำเกมการ์ดได้แลัวเสร็จภายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562

สภาพัฒน์จะประสานขอความร่วมมือกับกระทรวงคึกษาธิการ ในการนำเกมการ์ดดังกล่าวไปเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอนาคต

เช่นเดียวกับการว่าจ้างให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แปลร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นอักษรเบรลล์ จัดทำไฟล์เสียงประกอบ ให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็น รวมถึงการแปลร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งฉบับย่อรวมถึงการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และแปลร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม) เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและองค์กรระหว่างประเทศ

กำลังโหลดความคิดเห็น...