xs
xsm
sm
md
lg

ผู้นำท้องถิ่นบุกสภายื่นค้านร่าง พ.ร.บ.สภาตำบล ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกสมาคม อบต.-อปท.นำตัวแทนท้องถิ่นบุกสภา ยื่นหนังสือ สนช. ค้านร่าง พ.ร.บ.สภาตำบล ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล

วันนี้ (30 ส.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่รัฐสภา นายจุฬา มีบุญรอด นายกสมาคมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (อบต.) พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย(อปท.) และตัวแทนสมาชิก อบต.จำนวน 15 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่าน พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใน 7 ประเด็นที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เสนอทั้งฉบับ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา อาจส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น อาทิ การปรับลดจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงเหลือเพียงหมู่บ้านละ 1 คน จากเดิมกำหนดไว้ 2 คนต่อหมู่บ้าน โดยให้คงจำนวนไว้เท่าเดิม เพราะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังได้คัดค้านการกำหนดห้ามนายก รองนายก และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประธาน รองประธาน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดินทางไปฝึกอบรมหรือดูงานในประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของหน่วยงานและเป็นการจำกัดสิทธิขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ เป็นไปตามการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ที่เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างกฎหมาย

นอกจากนี้ อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อความเป็นอิสระ โดยให้สำนักนายกฯมีหน้าที่ในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และแนะนำการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และให้ อบต.ที่มีอยู่เป็นเทศบาล การควบรวมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ทำเป็นประกาศให้สำนักนายกฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการยกฐานะ อบต.ที่มีอยู่เป็นเทศบาลให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง และจะดำรงตำแหน่งกี่วาระติดต่อกันก็ได้

ด้าน พล.ท.ชาญชัยกล่าวว่า จะนำหนังสือที่ยื่นส่งไปให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมจะทำรายละเอียดที่สมาชิก อบต.และ อบจ.คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแนบไปด้วยว่ามีประเด็นอะไรบ้าง


กำลังโหลดความคิดเห็น...