xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เปิดประกาศกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว ปี 60/61 รอบสอง ตามเป้า 11,655,911 ไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กษ.เปิดประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/2561 รอบที่ 2 (ฤดูนาปรัง) ชนิดรายข้าว รายภาค/รายจังหวัด/รายอำเภอ แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ตั้งเป้า 11,655,911 ไร่ เป็นข้าวหอมปทุม 749,590 ไร่ ข้าวเจ้า 9,674,507 ไร่ ข้าวเหนียว 1,231,894 ไร่

วันนี้ (8 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ให้รับทราบประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/2561 รอบ 2 (ฤดูนาปรัง) ชนิดรายข้าว รายอำเภอ เพื่อเป็นกรอบในการกำกับดูแล ติดตาม และรายงารสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ปี 2560/2561 รอบที่ 2

ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/261 รอบ 2 รายจังหวัด รวมทั้งประเทศ ประกอบด้วย ข้าวหอมปทุม 749,590 ไร่ ข้าวเจ้า 9,674,507 ไร่ ข้าวเหนียว 1,231,894 ไร่ รวมทั้งหมด 11,655,911 ไร่

โดยภาคเหนือ ข้าวหอมปทุม 106,590 ไร่ ข้าวเจ้า 3,839,070 ไร่ ข้าวเหนียว 429,526 ไร่ รวมทั้งหมด 4,374,942 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมปทุม 22,147 ไร่ ข้าวเจ้า 927,159 ไร่ ข้าวเหนียว 781,674 ไร่ รวมทั้งหมด 1,775,980 ไร่ ภาคกลาง ข้าวหอมปทุม 578,234 ไร่ ข้าวเจ้า 4,639,211 ไร่ ข้าวเหนียว 17,494 ไร่ รวมทั้งหมด 5,234,939 ไร่ และภาคใต้ ข้าวหอมปทุม 42,863 ไร่ ข้าวเจ้า 224,067 ไร่ ข้าวเหนียว 3,200 ไร่ รวมทั้งหมด 270,130 ไร่

มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณจากงบกลางเงินสำรองจ่าย วงเงิน 1,687.1557 ล้านบาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าว 2,000 บาท/ไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ หรือไม่เกิน 30,000 บาท/ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทน การปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผนการ ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) เพื่อดำเนิน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561 วงเงิน 647.4755 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2. โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 240 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน และ 3. โครงการส่งเสริม การปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 860 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ ในฤดูกาลผลิตข้าวปี 2560/61 รอบที่ 2 กรมชลประทานแจ้งว่า มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร ประมาณ 1 ล้านไร่ ทำให้เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันตกที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบภัยแล้ง และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการปลูกข้าวเพื่อชดเชยรายได้ที่เสีย หายไปจากนาข้าวที่ปลูกรอบที่ 1 ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

“ปีนี้น้ำมีมาก ชาวนาสนใจที่จะปลูกข้าวเพิ่มขึ้น อาจส่งผลผลิตผลผลิตล้นตลากและกระทบต่อราคาให้ฤดูการผลิตต่อไป กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องเพิ่มแรงจูงใจให้ชาวนาปลูกพืชอื่น โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้านวิชาการและหาตลาดให้”

สำหรับแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 กำหนดอุปทานการผลิตข้าวไว้ที่ 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก และได้วางแผนการผลิตข้าวแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 พื้นที่ 58.68 ล้านไร่ คาดมีพื้นที่ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 53.48 ล้านไร่ ผลผลิต 22.64 ล้านตันข้าวเปลือก และรอบที่ 2 พื้นที่ 11.55 ล้านไร่

กำลังโหลดความคิดเห็น...