xs
sm
md
lg

"บิ๊กตู่" งัด ม.44 สั่งสายการบินไม่มีใบเดินอากาศใหม่ หยุดบินระหว่างประเทศ 1 ก.ย.-31 ม.ค.61

เผยแพร่:


นายกฯใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งสายการบินที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ หยุดบินระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-31 ม.ค 61

วันนี้ (13 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานวา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2560 เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การดําเนินการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) เนื่องจากไอเคโอจะเข้าทําการตรวจประเมินความก้าวหน้าฯ ในระหว่างวันที่ 20-27 ก.ย.นี้ ปรากฏว่ามีผู้ดําเนินการเดินอากาศจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรอง

ผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อสิทธิการบินและการทําการบินของไทย และความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในด้านการบินของประเทศได้

ดังนั้นหัวหน้า คสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) มีอํานาจกําหนดข้อห้ามมิให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ ทําการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-31 ม.ค 61

อย่างไรก็ตาม การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้นําบทกําหนดโทษตามมาตรา 76 (2)แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเดินอากาศ พ.ศ.2479 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเดินอากาศ
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับการฝ่าฝืน รวมถึงให้ กพท.ดําเนินการตรวจประเมินและออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศใหม่ด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานที่ไอเคโอกําหนด คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 ก.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.


3 จากทั้งหมด 3 รูป
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...