xs
xsm
sm
md
lg

“ไพบูลย์” หวั่นเจ้าคณะปทุมฯ อุ้ม “ธัมมชโย” แนะจี้จับสึกตาม พ.ร.บ.สงฆ์-กฎมหาเถรฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พระเทพรัตนสุธี (เจ้าคุณสมศักดิ์) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ภาพจากรายการ ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส)
อดีต สปช.หวั่นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเมินสึก “ธัมมชโย” หลังแสดงความเห็นผ่านโทรทัศน์โจมตีรัฐบาล ปกป้องวัดพระธรรมกาย แนะดีเอสไอร่วมมือสำนักพุทธฯ ส่งหนังสือจี้ให้ดำเนินการสั่ง “ธัมมชโย” สละสมณเพศ เหตุหลบหนีหมายจับ ไม่มีวัดอยู่เป็นหลักแห่ง เข้าเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ และกฎมหาเถรสมาคม

วันนี้ (17 มี.ค.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตราการปกป้องพิทักษ์กิจการพระศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณี พระเทพรัตนสุธี (เจ้าคุณสมศักดิ์) เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คืนวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความห่วงใยว่าไม่มีทางที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการให้พระธัมมชโยต้องสละสมณเพศ และคงไม่คิดที่ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารวัดพระธรรมกายให้ถูกต้อง เพราะจากความคิดเห็นที่แสดงออกผ่านรายการทีวี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมีแต่ต่อว่าให้ร้ายทางดีเอสไอ รัฐบาล และ คสช. แต่เห็นดีเห็นงามกับการกระทำทั้งหลายของพระธัมมชโยและคณะผู้บริหารวัดพระธรรมกาย และเจ้าคณะจังหวัดยังแสดงความเชื่อส่วนตัวว่าพระธัมมชโยไม่มีการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย

นายไพบูลย์กล่าวว่า ด้วยท่าทีของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีดังกล่าว หากทางสำนักงานพระพุทธศาสนายังดำเนินการเพียงใช้กฏมหามหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 ข้อที่ 3 (1) คงไม่มีทางได้เห็นพระธัมมชโยต้องสละสมณเพศอย่างแน่นอน เพราะตามขั้นตอน ข้อ 3 (1) ต้องให้คณะปกครองสงฆ์ในพื้นที่และเจ้าอาวาสวัดธรรมกายใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยว่า พระธัมมชโยได้มีความประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาจิณ และแนะนำ ชี้แจง ตักเตือน ให้พระธัมมชโยประพฤติตามพระธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเวลาให้ปฏิบัติ หากพระธัมมชโยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ชี้แจง ตักเตือน ภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าอาวาสวัดธรรมกายรายงานโดยลำดับ จนถึงเจ้าคณะอำเภอเจ้าสังกัด เพื่อวินิจฉัยให้สละสมณเพศต่อไป ซึ่งไม่เชื่อว่าจะมีการดำเนินการจนให้พระธัมมชโยสละสมณเพศ แต่จะหาเหตุถ่วงเวลาต่อไป

นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า ดีเอสไอควรดำเนินการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ มีหนังสือแจ้งตรงไปยังเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการให้พระธัมมชโยสละสมณเพศ เนื่องจากพบว่าพระธัมมชโยได้หลบหนีหมายจับศาลอาญาหลายฉบับ ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงเข้าองค์ประกอบตามตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 27 (4) ประกอบกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 21 ข้อที่ 3 (2) ดังนั้น เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีอำนาจหน้าที่ต้องมีคำสั่งให้พระธัมมชโยสละสมณเพศ ตามกฎหมายบัญญัติ โดยไม่เกียวกับต้องวินิจฉัยว่าล่วงละเมิดพระธรรมวินัยหรือไม่ เช่นเดียวกับการให้พระภิกษุสละสมณเพศตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 28, มาตรา 29 และมาตรา 30 โดยหากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีไม่ดำเนินการ อาจจะถูกมองว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ เว้นแต่หากพระธัมมชโยออกมามอบตัวก่อนมีคำสั่งให้สละสมณเพศ ก็ถึงค่อยเป็นเหตุไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 27(4)

***กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ

๓. ในกรณีพระภิกษุรูปใด

(๓.๑) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาจิณ ให้เจ้าอาวาสซึ่งพระภิกษุรูปนั้นสังกัดหรือพำนักอาศัยมีอำนาจหน้าที่ แนะนำ ชี้แจง ตักเตือน ให้พระภิกษุรูปนั้นประพฤติตามพระธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเวลาให้ปฏิบัติ หากพระภิกษุรูปนั้นไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ชี้แจง ตักเตือน ภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าอาวาสวัดซึ่งพระภิกษุรูปนั้นสังกัดหรือพำนักอาศัย รายงานโดยลำดับจนถึงเจ้าคณะอำเภอเจ้าสังกัด เพื่อวินิจฉัยให้สละสมณเพศต่อไป

(๓.๒) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง หรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ให้พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองวัดหรือพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ในเขตท้องที่ที่พบพระภิกษุรูปนั้น มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้

***พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535

มาตรา 27 เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ต้องคำวินิจฉัยตามมาตรา 25 ให้รับนิคหกรรม ไม่ถึงให้สึกแต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น
(2) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ
(3) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง
(4) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม
พระภิกษุผู้ต้องคำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยนั้น

มาตรา 28 พระภิกษุรูปใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายในสามวันแนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้

มาตรา 30 เมื่อจะต้องจำคุก กักขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...