xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ชวนนายกฯ ร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 7-11 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รองนายกฯ และ รมว.วัฒนธรรม พบนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 7-11 ก.พ. ที่สวนลุมพินี เชิญทูต 5 ชาติ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์วันมาฆบูชา ณ วัดปทุมวนาราม ด้านนายกฯ ลงลายมือชื่อบัตรอวยพร ชมเยาวชนทำความดี

วันนี้ (7 ก.พ.) ที่บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 08.45 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.นะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

ทั้งนี้ วันมาฆบูชานั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ คือ เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ และเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า และภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ โดยวันดังกล่าวพระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ ให้ละเว้นความชั่ว ทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์

สำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาลโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และองค์กรเครือข่ายทางศาสนารวมกว่า 50 องค์กร ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผนึกกำลังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะไปร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ได้จัดทำบัตรอวยพรวันมาฆบูชา หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา เพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2560 นี้ ในส่วนกลางนั้นจะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นศูนย์จริยศึกษามีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การบรรยายธรรมของพระธรรมวิทยากร การแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม 3. ขอเชิญฟังเทศน์ ณ วัดที่ได้รับพระราชทานเทียนรุ่ง 3 วัด คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 4. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับทุกวัดใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และ 5. เชิญทูตานุทูตในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า สิงคโปร์ และศรีลังกา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ในส่วนภูมิภาคจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย 1. จัดงานพระพุทธศาสนามาฆบูชาอาเซียนใน 15 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการบูรณาการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียนนำวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับรัฐ เอกชน ประชาชน และ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ศาสนพิธี และองค์ความรู้ โดยจัดกิจกรรม รณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุข การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธี การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน การแสดงนิทรรศการวันมาฆบูชา นิทรรศการผลงานขององค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา โดยแต่งกายชุดขาว ทำบุญบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนพร้อมเจริญภาวนา

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงลายมือชื่อในบัตรอวยพรวันมาฆบูชาประจำปี 2560 และร่วมรับชมการขับร้องเพลงมาฆบูชา จากคณะนักเรียนโรงเรียนเผดิมศึกษา และการสาธิตสวดโอ้เอ้วิหารรายจากนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เทพวรารามที่ชนะเลิศการประกวด พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมและแนะแนวทางให้เด็กและเยาวชนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำความดีและเกรงกลัวต่อการทำบาป
กำลังโหลดความคิดเห็น...