xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเมกะโปรเจกต์มหาดไทย ปี60 ทุ่มหมื่นล้าน ลงทุน18 กลุ่มจังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวการเมือง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ป้อมพระสุเมรุ


มีรายงานจากระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อปลายปีที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนการก่อหนี้รายการงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบรายจ่ายที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่ออนุมัติลงโครงการพัฒนาภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด วงเงินรวม 10,924639,403 บาท โดย จะขออนุมัติให้ 18 กลุ่มจังหวัด 127 โครงการ วงเงิน 3,460,757,220 บาท และอนุมัติให้ 76 จังหวัด 639 โครงการ วงเงิน 7,463,882,183 บาท ทั้งนี้ พบว่า 18 กลุ่มจังหวัด มีการสรรจัดโครงการ และวงเงินงบประมาณดังนี้

1. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ตอนบน 1 ) จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 294,256,900 บาท อาทิ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว (3 กิจกรรม) 95,430,000 บาท พัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย 20,239,900 บาท พัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 34,100,000 บาท พัฒนาลำคลองต่อเชื่อมแม่น้ำสายหลัก 111,000,000 บาท เป็นต้น

2. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ตอนบน 2) จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 93,764,200 บาท อาทิ โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต - กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี (6,900,000 บาท)- กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ จ.สิงห์บุรี (6,900,000 บาท) รวม 13,800,000 บาท พัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วงเงินรวม 20,292,900 บาท กิจกรรม ขุดลอกทำแก้มลิง วงเงิน 24,854,300 บาท

3. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ตอนกลาง) 8 โครงการวงเงิน 229,623,800 บาท อาทิ โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวง หมายเลข 348-บ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 45,000,000 บาท โคพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 8,724,800 บาท พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม และ Logistics ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 30,000,000 บาท พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ลุ่มน้ำปราจีนบุรี บางปะกง-โตนเลสาป (7 กิจกรรม) วงเงินรวม 56,700,000 บาท

4. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ตอนล่าง 1) จำนวน 14 โครงการ วงเงิน 224,813,400 บาท อาทิ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 36,705,200 บาท โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 30,000,000 บาท พัฒนาโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว 9,443,200 บาท โครงการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มทวารวดี 25,000,000 บาท โครงการโคเนื้อ-โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 3,596,000 บาท โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 12,500,000 บาท เป็นต้น

5. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ตอนล่าง 2) จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 171,050,000 บาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย 69,500,000 บาท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 101,550,000 บาท

6. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5 โครงการ จำนวน 81,522,300 บาท อาทิ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวทางทะเล และพื้นที่เกาะ -ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุราษฎร์ธานี (2,900,000 บาท) - จ.นครศรีธรรมราช (2,900,000 บาท) - จ.พัทลุง (4,000,000 บาท) รวม 9,800,000 บาท โครงการส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยใน แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 24,902,000 บาท

7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 8 โครงการ วงเงิน 285,749,800 บาท อาทิ โครงการพัฒนาถนนสายประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 39,810,700 บาท โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษามหาราชา 49,500,000 บาท โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพี จ.กระบี่ 49,980,500 บาท พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตร 15,943,700 บาท พัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 57,105,900 บาท

8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 โครงการ 137,316,300 บาท อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,711,700 บาท โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะที่ 1 (60,000,000 บาท) ระยะที่ 2 (15,715,000 บาท) โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 20,000,000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้มีมูลค่าเพิ่ม 13,889,600 บาท

9. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 11 โครงการ 227,016,700 บาท อาทิ ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบธรรมชาติ 1,516,700 บาท สร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ นักปั่นจักรยานพร้อมลานจอดพาหนะพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ 34,100,000 บาท สร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและ นักปั่นจักรยานพร้อมลานจอดพาหนะพื้นที่บริเวณป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 35,900,000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการค้าและการ ขนส่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสายแยก ทล.3193 -จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 19,500,000 บาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดพักรถบนเส้นทางสาย R 10 (Road of Paradise) เชื่อมโยง จ.ตราด กับ จังหวัดบนเส้นทาง R10 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน 23,800,000 บาท

10.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน 1) 2 โครงการ วงเงิน 46,000,000 บาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 26,000,000 บาท พัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน 20,000,000 บาท

11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน 2) 6 โครงการ วงเงิน 141,836,000 บาท อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน 960,000 บาท ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดฯ 6,000,000 บาท ยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคอินโดจีน 47,000,000 บาท เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลุ่มป่าภูพาน 42,695,000 บาท

12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง) 6 โครงการ 121,758,450 บาท อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร 31,056,500 บาท เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 8,526,000 บาท สร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวสารเป่าลมเย็น 17,775,000 บาท

13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง 1) 5 โครงการ วงเงิน 203,193,800 บาท อาทิ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 3,243,000 บาท พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 87,000,000 บาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและ อาเซียน 54,928,800 บาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ขนส่งทางบกสนับสนุนระบบราง และเชื่อมต่อระบบโลจีสติกส์ 57,872,000 บาท

14. กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง 2) 3 โครงการ วงเงิน 274,893,400 บาท อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 154,893,400 บาท ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 65,000,000 บาท เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 55,000,000 บาท

15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน 1) 5 โครงการ วงเงิน 108,873,200 บาท อาทิ โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน 50,000,000 บาท โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 - ก่อสร้างหอนาฬิกาเพื่อเป็นจุดสัญลักษณ์ (Landmark) ของ จ.แม่ฮ่องสอน 5,075,800 บาท พัฒนาเมืองล้านนา น่ามอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมวัดประตูป่อง อ.เมืองฯ จ.ลำปาง (4,071,000 บาท) - ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม เวียงกุมกาม บ้านช้างค้า อ.สารภี จ.เชียงใหม่ - ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหนองบัว บ้านเวียงยอง ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมืองฯ จ.ลำพูน (4,750,000 บาท ) จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 36,816,000 บาท

16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน 2) 12 โครงการ วงเงิน 268,704,270 บาท อาทิ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS 40,000,000 บาท ส่งเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS 36,658,000 บาท สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพพืชเศรษฐกิจ 31,000,000 บาท โครงการกว๊านพะเยาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 20,000,000 บาท ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 218,903,170 บาท

17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง 1) จำนวน 11 โครงการ 293,884,000 บาท อาทิ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 48,000,000 บาท ปรับปรุงถนนเข้าน้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 26,100,000 บาท ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 38,000,000 บาท พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติสุโขทัย 30,000,000 บาท

18. กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ(ตอนล่าง 2) 13 โครงการ 256,500,700 บาท อาทิ โครงการพัฒนาคลองวังม้า 22,940,700 พัฒนาคลองล้ำสะบ้า - คลองวังเดื่อ - คลองวังแรต 15,000,000 บาท ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการวังบัว 23,000,000 บาท ปรับปรุงคลองหลอด พร้อมอาคารประกอบ 25,000,000 บาท โครงการพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการท่องเที่ยว 37,000,000 บาท

สำหรับแผนการก่อหนี้ ที่ทางจังหวัดขอมา จำนวน 639 โครงการ วงเงิน 7,463,882,183 บาท โดยมีจังหวัดที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 150 ล้านบาท เช่น จ.กาญจนบุรี 177 ล้านบาท จ.ตราด 160 ล้านบาท จ.นครพนม 165 ล้านบาท จ.นครราชสีมา 343 ล้านบาท จ.บุรีรัมย์ 169 ล้านบาท จ.ปทุมธานี 168 ล้านบาท จ.พระนครศรีอยุธยา 166 ล้านบาท จ.พังงา 162 ล้านบาท จ.พิษณุโลก 169 ล้านบาท จ.เพชรบูรณ์ 181 ล้านบาท จ.มุกดาหาร 186 ล้านบาท จ.แม่ฮ่องสอน 226 ล้านบาท จ.ยโสธร 192 ล้านบาท จ.ร้อยเอ็ด 225ล้านบาท จ.สมุทรสงคราม 218 ล้านบาท จ.สุพรรณบุรี 200 ล้านบาท จ.สุรินทร์ 195 ล้านบาท จ.หนองบัวลำภู 193 ล้านบาท และ จ.อุบลราชธานี 276 ล้านบาท.
กำลังโหลดความคิดเห็น...