xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น ตุลาการฯสูงสุด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพื่อรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเตรียมการทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลงอันเนื่องจากการพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมาย

สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง แจ้งว่า ผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี (45-65 ปี) (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2551) และเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์อื่น โดยได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง หรือสังคมวิทยา จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และต้องมีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการกฤษฎีกา

2. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่า อัยการพิเศษประจำเขตหรือเทียบเท่า

3. รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ศป.ประกาศกำหนด ดังนี้

3.1 กรณีเป็นข้าราชการตำรวจต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มียศไม่ต่ำกว่าพลตำรวจโท ในกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.2 กรณีเป็นข้าราชการทหารต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งเจ้ากรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มียศไม่ต่ำกว่าพลโท พลอากาศโท ในกระทรวงกลาโหม หรือตุลาการ พระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด

4. เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ

5.เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่ายี่สิบปี และมีประสบการณ์ในคดีปกครอง โดยเคยได้รับมอบอำนาจจากคู่กรณีให้ดำเนินคดีปกครองแทนในศาลปกครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 40 คดี หรือเคยว่าความในศาลยุติธรรม โดยทำหน้าที่หรือมีส่วนร่วมทำหน้าที่ทนายความในการที่ศาลออกนั่งพิจารณาในคดีแพ่งที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่น้อยกว่า 50 คดี หรือดำเนินคดีปกครองและว่าความในคดีแพ่งดังกล่าว รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 50 คดี

และผู้สมัครต้องเป็นผู้ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ศป.เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ภายหลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้สมัครฯ จะต้องยื่นหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานฯ กรณีผ่านการประเมินแล้วจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ เมื่อผ่านการตรวจสุขภาพฯ แล้ว จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามลำดับ

อนึ่ง หลังจากผ่านการประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการแล้วจะมีการเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอีกด้วย (รวมระยะเวลาดำเนินการคัดเลือกทั้งสิ้นประมาณ 7 เดือนเศษ)

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรืออาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นขอรับใบสมัครแทนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ หรือสำเนาเอกสารอื่นที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติ ณ สำนักงานศาลปกครอง อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 (ทาวเวอร์ 1) เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ตั้งแต่วันที่ 16กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองภายในวันที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น คือ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ จะยื่นใบสมัครภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ในใบสมัครไม่ได้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์หมายเลข 02 670 1200 – 63 ต่อ 2020-1, 2110 และ 2115 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.admincourt.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...