xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญกระเช้าสิ่งของ พระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุ และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่นักเรียน จ.สุพรรณบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุกับทรงให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมตามวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียน กับเชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (11 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางติ้ว พลเวียงคำ อายุ 106 ปี ผู้สูงอายุชาวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2456 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีบุตรรวม 4 คน

ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางสาย ศรีสด อายุ 102 ปี ผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2460 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 272 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี กับเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน และในชุมชน ได้ดูเป็นแบบอย่างตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 181 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียน โรงเรียนวัดจำปา ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอีกจำนวน 98 ชุด มอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์ไปออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน และคณะครู โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กนักเรียน ด้วย ซึ่งครู และนักเรียน ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กำลังโหลดความคิดเห็น...