xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงยุติธรรมยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมไปสู่ประชาชน อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความเสมอภาคทุกชนชั้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สืบเนื่องจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อที่รัฐสภาที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษทางอาญาตามหลักสากล มุ่งเน้น การยกระดับการพัฒนาระบบแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กำหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำงาน เชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึงและปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาค และเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม อีกทั้งนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มุ่งเน้น เรื่องการทำงานให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็วและมีความเสมอภาคทุกชนชั้น

และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินการประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความยุติธรรม จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยความ เชื่อที่ว่าการอำนวยความยุติธรรมที่ทั่วถึงจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวย และคนจน คนเมืองและคนชนบท โดยใช้กลไกที่จะทำให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงในทุกระดับภายในการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการอำนวยความยุติธรรมในแต่ละพื้นที่ ให้ทั่วถึงตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สร้างการรับรู้ ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

โดยกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกกรณี โดยมีศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการ รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งยังมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ระดับชุมชน หมู่บ้าน และจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกระดับอย่างทั่วถึงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้คำปรึกษากฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา การติดตามค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และขอข้อมูลคุ้มครองพยานในคดีอาญา นอกจากนี้ ยังมีบริการสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ซึ่งเป็นบริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ และข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

จากทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจและงานในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมดำเนินการผลักดันให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดช่องว่าง ซึ่งสอดรับกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยง่าย อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต่อไป

(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)กำลังโหลดความคิดเห็น...