xs
xsm
sm
md
lg

สสว.ปูพรม สร้างโค้ชทั่วประเทศ 3,000 ราย เพื่อ SME สร้างระบบฐานข้อมูลกลาง เน้นยุทธศาสตร์พัฒนาเชิงพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สสว. เดินหน้าสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง สร้างโค้ช 3,000 ราย หวังจับคู่ช่วยเหลือ ระหว่างโค้ชและผู้ประกอบการ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พัฒนาเชิงพื้นที่ นำร่อง 8 จังหวัด ตั้งเป้าหมาย ช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั่วประเทศ

วันนี้ (4 ก.ย.) นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า กิจกรรม Train the Coach เป็น 1 ใน 9 มาตรการของภาครัฐ ที่พัฒนำโค้ชเพื่อเข้าไปช่วยเอสเอ็มอี ให้มีความพร้อม สามารถพัฒนาตนเอง จนมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค 4.0 ด้วยแนวทางการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี หรือ Digital Transformation เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 3 ปี ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563 รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันกับยุค 4.0 นั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยโค้ช ให้คำแนะนำแก่เอสเอ็มอี สสว. ตั้งเป้าหมายในช่วง 3 ปีของการดำเนินงาน จะสรรหาโค้ชให้ได้มากกว่า 2,200 ราย และล่าสุด เมื่อการดำเนินงานปีที่ 2 เสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีโค้ชเข้ามาในระบบฐานข้อมูลโค้ชแล้ว 3,000 ราย ทั่วประเทศ

“การดำเนินงานปีที่ 2 สสว. เน้นให้โค้ชที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลโค้ช เป็นหนึ่งในกลไกหลัก และเป็นกลไกที่สำคัญ ที่จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอี แก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เน้นเฉพาะเรื่องมากขึ้น โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (SME Area Based Initiatives by สสว.) ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเฉพาะทางของเอสเอ็มอี ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ เพื่อให้ทันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย 1) กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมเอสเอ็มอีกลุ่มเดิม ปรับโมเดลธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี 2) ปัตตานี ส่งเสริมธุรกิจมุสลิม (ฮาลาล) เข้าถึงการใช้ดิจิทัลทำธุรกิจ 3) นครศรีธรรมราช เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจท่องเที่ยวและเกษตรแปรรูป 4) ชลบุรี สร้างผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ เป็นหัวขบวนกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน 5) เชียงใหม่และลำพูน พัฒนาผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ลำไยสีทองและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6) อุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่ใช้ต้นทุนวัฒนธรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ 7) พิษณุโลก ส่งเสริมธุรกิจที่เชื่อมสู่ตลาด CLMV และ 8) นครราชสีมา ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจดั้งเดิม เพื่อพลิกโฉมเข้าสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ผอ.สสว. ระบุ

นายสุวรรณชัย กล่าวอีกว่า จากการดำเนินงาน โดยให้โค้ชที่เป็นกลไกหลักดำเนินงานในปีที่ 2 นี้ สสว. ช่วยเอสเอ็มอีให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา มีธุรกิจที่สอดคล้องกับ 8 พื้นที่ จำนวน 104 ราย และพื้นที่กลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 8 พื้นที่อีก จำนวน 102 ราย ทำให้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่สอดคล้องกับพื้นที่ได้ถึง 206 ราย จาก 522 รายทั่วประเทศ มีโค้ชช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั้งหมด 170 คน แนวทางการพัฒนาเอสเอ็มอีในพื้นที่หลัก 8 พื้นที่ดังกล่าว จาก 5 ลำดับแรก พบว่า ร้อยละ 31 ด้านการตลาด พัฒนาโดยใช้ดิจิทัลออนไลน์เพิ่มช่องทางขาย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ รองลงมา ร้อยละ 9 ด้านการผลิต พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การยืดอายุผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนการผลิต ระบบการเก็บข้อมูลการผลิต รองลงมา ร้อยละ 8 ด้านการเงิน พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ช่วยระบบการจ่ายเงิน เพื่อช่วยเรื่องความสะดวกให้กับลูกค้า รองลงมา ร้อยละ 7 ด้านบริหารจัดการ พัฒนาโดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ใช้ระบบดิจิทัลพัฒนาบุคลากร รองลงมา ร้อยละ 6 ด้านระบบมาตรฐาน พัฒนาโดยให้ความรู้ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อย. มอก. และอื่นๆ ร้อยละ 39 อาทิ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทะเบียนการค้ำ เป็นต้น

ผอ.สสว. เผยอีกว่า การดำเนินงานดังกล่าว จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ของโค้ชที่เข้าไปช่วยเหลือเอสเอ็มอี และเพิ่มเติมโค้ชเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัญหาของเอสเอ็มอีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นปัญหาทั่วไปเหมือนสมัยก่อน แต่เป็นปัญหาเฉพาะทางมากขึ้น และที่สำคัญคือ สสว. จะมีข้อมูลปัญหาของเอสเอ็มอีมากขึ้นในเชิงพื้นที่ จากการที่โค้ชลงพื้นที่ประเมินศักยภาพวิเคราะห์ปัญหา และ นำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อการขยายผลช่วยเหลือในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ในปีต่อไป


นอกจากนี้ ในปีที่ 2 สสว. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของโค้ช เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแนะนำ จับคู่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีแต่ละพื้นที่ได้โดยตรง มีการประเมินผลโค้ชจากเอสเอ็มอี ที่ได้รับ บริการ การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับโค้ชเพิ่มมากขึ้น

“นี่คือเรื่องที่ สสว. จะดำเนินงานกิจกรรม SME Coach และขยายผลในปีที่ 3 ภายใต้โครงการ Train the Coach เพื่อเอสเอ็มอีจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น ทั้งการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ องค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จำเป็น เป็นตัวขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจและอยู่รอดได้ ถือเป็น Key Success สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ สสว. มุ่งหวังจะให้เกิดกับเอสเอ็มอีมากที่สุด ในการดำเนินกิจกรรม SME Coach ภายใต้โครงการ Train the Coach ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี” นายสุวรรณชัย กล่าวปิดท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...