xs
xsm
sm
md
lg

พระพันปีหลวง-ในหลวง โปรดเกล้าฯพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน และบุคลากร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันนี้ 19 (ส.ค.) เมื่อเวลา 10.50 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย
และทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน และบุคลากร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากร จำนวน 250 คน และได้เชิญตุ๊กตาพระราชทาน ไปมอบแก่เด็กนักเรียน ในโอกาสนี้ด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2494 เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนาขึ้นมาจากหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียนเทศบาล 17 (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของผู้บกพร่องทางการได้ยิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2507 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในโอกาสนี้ยังความปลื้มปีติแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้