xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมนักประดิษฐ์ฯ พร้อมร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ ปั้นสตาร์ทอัพเกษตรกรรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์ฯ พร้อมกรรมการ และทูตของสมาคมฯ เข้าหารือและแสดงความยินดีกับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อหาแนวทางนำนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรช่วยสนับสนุน Young Smart Farmer ด้านนวัตกรรมเกษตร นายกสมาคมฯ และกรรมการ พร้อมด้วยทูตสมาคมนักประดิษฐ์ฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีในฐานะประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์

โดยนายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่า การพบปะกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้รับคำแนะนำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้นายกสมาคมฯ ส่งเสริม young smart farmer เพื่อนักประดิษฐ์ พัฒนานำนวัตกรรม มาปรับใช้ในภาคการเกษตร ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลก นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหาร ให้นวัตกรรมการเก็บรักษาขนมให้มีอายุอยู่ได้นาน เรายังมีพืชผักผลไม้ ตอนปลูกถนอมเหมือนไข่ในหิน แต่ตอนเก็บเกี่ยวกลับไม่มีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อถนอมพืชผักผลไม้ให้สามารถเดินทางขนส่งให้ถึงผู้บริโภคให้สดเหมือนเก็บจากต้น และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ฝากผ่านนายกสมาคมฯ ไปยังเยาวชน ลูกหลานชาวเกษตรกร รัฐบาลจะเติมเงินส่วนที่ลงทุนขาดหายไป อันดับแรก รัฐบาลทำงานโดยจะเพิ่มกำไรให้อีก 40% โดยจะเชื่อมโยงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอื่นๆ ของรัฐบาล เพื่อผลักดันพืชผักผลไม้ เมื่อผลิตบริโภคภายในประเทศ แล้วจะต้องผลักดันส่งออกไปขายเพื่อให้พี่น้อง เกษตรกร ได้อยู่ดีกันดี ที่ปรึกษายังฝากไปถึงเยาวชนมาร่วมกันเป็น young smart farmer ช่วยกันประดิษฐ์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมสู่ความสำเสร็จในอาชีพเกษตรกร เพิ่มสร้างมูลค่า สินค้าเกษตรมีกำไรมากขึ้น เพื่อความอยู่ดีกินดี สร้างชาติ ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ส่วนนายกสมาคมฯ ตอบรับ และจะประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมระบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Startup เกษตรอัจฉริยะที่มุ่งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ เช่น ที่เรียก Precision Agriculture and Predictive Data Analytics โดยการทำงานมีการนำข้อมูลอดีตและปัจจุบันมาช่วยพยากรณ์อนาคต เช่น ประเมิน อุปสงค์ อุปทานในตลาด ทำให้ตัดสินใจลงทุนได้สอดรับกัน ช่วยแก้ปัญหาการผลิตออกมามากเกินจนต้องมาลดราคาขาย การตลาดให้ครบวงจร จะวิเคราะห์ไล่ตาม Value Chain เพื่อดูว่ามีช่องว่างเพื่อเติมเต็ม สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือแม้แต่เกิดโมเดลการทำธุรกิจชนิดใหม่อย่างไรได้บ้าง เช่น การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และชีวภาพ เชื่อมเข้าการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล ขณะเดียวกัน จำนวนประชากรที่สูงขึ้น ชุมชนเมืองที่ขยายตัว พื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน รวมทั้งความต้องการผลิตผลเกษตรเพื่อแปลงเป็นพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ยิ่งไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้ เพราะฉะนั้น นวัตกรรมถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเพิ่มผลผลิตและสร้างคุณภาพในการทำการเกษตรในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม เช่น สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหาร จัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map เป็นต้น

ด้าน น.ส.สุดทิดา อะนุสิน น้องมิมี ทูตสมาคมนักประดิษฐ์ฯ กิจการด้านอาเซียน (AEC) ระบุว่า ปัญหาทางการเกษตรในปัจจุบันถือเป็นปัญหาระดับโลก เพราะฉะนั้น การที่ได้พบปะกับที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ซึ่งเป็นผู้คลุกคลีกับการทำงานทำงานด้านนี้มาตลอดนั้น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะได้นำข้อแนะนำมาปรับใช้ในโอกาสต่อไป รวมทั้งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางสมาคมนักประดิษฐ์ฯ ได้ให้โอกาสตนเองได้เข้ามาเป็นทูตแอมบาสเดอร์ของทางสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ให้กับทั้งชาวไทย ชาวลาว และประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อให้ก้าวทันความก้าวหน้าของประชาคมโลกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...