xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมนักประดิษฐ์ฯพร้อมร่วมมือกระทรวงเกษตรฯปั้นสตาร์ทอัพเกษตรกรรุ่นใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกนักประดิษฐ์ฯพร้อมกรรมการ และทูตของสมาคมฯ เข้าหารือและแสดงความยินดีกับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อหาแนวทางนำนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรช่วยสนับสนุน Young Smart Farmer ด้าน นวัตกรรมเกษตร นายกสมาคมฯ และกรรมการ พร้อมด้วยทูตสมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี ในฐานะประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ ปรึกษา
รมว.เกษตรและสหกรณ์

โดยนายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่า การพบปะกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้รับคำแนะนำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้นายกสมาคมฯส่งเสริม young smart farmer เพื่อนักประดิษฐ์ พัฒนานำนวัตกรรม มาปรับใช้ในภาคการเกษตร ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลก นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหาร ให้ นวัตกรรมการเก็บรักษาขนม ให้มีอายุอยู่ได้นาน เรายังมีพืชผักผลไม้ ตอนปลูกถนอมเหมือนไข่ในหิน แต่ตอนเก็บเกี่ยว กลับไม่มีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อถนอม พืชผักผลไม้ ให้สามารถเดินทางขนส่งให้ถึงผู้บริโภค ให้สดเหมือนเก็บจากต้น และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ฝากผ่าน นายกสมาคมฯ ไปยัง เยาวชน ลูกหลานชาวเกษตรกร รัฐบาลจะ‘เติมเงินส่วนที่ลงทุน ขาดหายไป อันดับแรก รัฐบาลทำงานโดยจะเพิ่มกำไรให้ อีก 40% โดย จะเชื่อมโยงจาก กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอื่นๆ ของ รัฐบาล เพื่อผลักดัน พืชผักผลไม้ เมื่อผลิต บริโภคภายในประเทศ แล้วจะต้องพลักดัน ส่งออกไปขายเพื่อให้ พี่น้อง เกษตรกร ได้อยู่ดีกันดี ที่ปรึกษายังฝากไปถึงเยาวชน มาร่วมกัน เป็น young smart farmer ช่วยกันประดิษฐ์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมสู่ความสำเสร็จในอาชีพ เกษตรกร เพิ่มสร้ามมูลค่า สินค้าเกษตร มีกำไรมากขึ้น เพื่อความอยู่ดีกินดี สร้างชาติ ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ส่วนนายกสมาคมฯ ตอบรับ และจะประชุมกับ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมระบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Startup เกษตรอัจฉริยะ ที่มุ่งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ เช่นที่เรียก Precision Agriculture and Predictive Data Analytics โดยการทำงานมีการนำข้อมูลอดีตและปัจจุบันมาช่วยพยากรณ์อนาคต เช่น ประเมิน อุปสงค์ อุปทานในตลาด ทำให้ตัดสินใจลงทุนได้สอดรับกัน ช่วยแก้ปัญหาการผลิตออกมามากเกินจนต้องมาลดราคาขาย การตลาดให้ครบวงจร จะวิเคราะห์ไล่ตาม Value Chain เพื่อดูว่ามีช่องว่างเพื่อเติมเต็ม สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือแม้แต่เกิดโมเดลการทำธุรกิจชนิดใหม่อย่างไรได้บ้าง เช่น การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และชีวภาพ เขื่อมเข้า การเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล ขณะเดียวกัน จำนวนประชากรที่สูงขึ้น ชุมชนเมืองที่ขยายตัว พื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน รวมทั้งความต้องการผลิตผลเกษตรเพื่อแปลงเป็นพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ยิ่งไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้ เพราะฉะนั้น นวัตกรรมถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเพิ่มผลผลิตและสร้างคุณภาพในการทำการเกษตรในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม เช่น สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหาร จัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map เป็นต้น

ด้าน น.ส.สุดทิดา อะนุสิน น้องมิมี ทูตสมาคมนักประดิษฐ์ฯ กิจการด้าน อาเซียน (AEC) ระบุว่า ปัญหาทางการเกษตรในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาระดับโลก เพราะฉะนั้น การที่ได้พบปะกับที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ซึ่งเป็นผู้คลุกคลีกับการทำงานทำงานด้านนี้มาตลอดนั้น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะได้นำข้อแนะนำมาปรับใช้
ในโอกาสต่อไป รวมทั้ง ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางสมาคมนักประดิษฐ์ ฯ ได้ให้โอกาสตนเอง ได้เข้ามาเป็น ทูต แอมบาสเดอร์ ของทางสมาคม ฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ให้กับทั้งชาวไทย ชาวลาว และประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อให้ก้าวทันความก้าวหน้าของประชาคมโลกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...