xs
xsm
sm
md
lg

4ส.10 สถาบันพระปกเกล้า ทำบุญวัดหลวงพ่อพระใส 101,010บาท หลังดูงาน 3 อีสาน ด้านตัวแทนนศ.ลั่นพร้อมเป็นฟันเฟืองพาชาติสู่สังคมสันติสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 10 หรือ(4 ส รุ่น 10) จำนวน 90 คน พร้อมด้วยพล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระใส วัดโพธ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมถวายผ้าป่าและมอบเงินทำบุญจำนวน 101,010 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสิบบาท)เพื่อสาธารณกุศลและทำนุทำรุงพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ นักศึกษา 4ส. รุ่น10 ยังได้ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี และจังหวัดนคร ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสร้างสันติสุข ที่น่าสนใจ อาทิ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป “ ศักยภาพจังหวัดสกลนคร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาบรรยายให้ความรู้ แวะเยี่ยมชมพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ
จากนั้นศึกษาดูงาน “การก้าวสู่ SMART CITY เทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน ที่สำนักงานเทศบาลอุดรธานี และเยี่ยมชุมชน แหล่งศึกษาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ( โฮจีมินห์) และศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ในอำเภอเมืองอุดรธานี และ รับฟังบรรยายายสันติสุขชายแดนไทย-ลาว โดย นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาว และ พลตำรวจตรี ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่สำนักงานสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นต้น
ด้าน พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นักศึกษา 4ส. รุ่น 10 สถาบันพระปกเก้า ในฐานะผู้รับผิดชอบการดูงานครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวสรุปว่า การดูงานครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความหลากหลายของผู้คนในหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายเชื้อชาติ หลายความเชื่อ และหลายศาสนา แต่สามารถมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขได้ในแผ่นดินไทย โดยอาศัยกติกาที่แต่ละหมู่บ้าน และชุมชนยึดถืออย่างเหนี่ยวแน่น และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังนำภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าพื้นบ้าน สร้างจุดขายควบคู่กับการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนสร้างรายและแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัว โดยไม่รอค่อยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
“ นักศึกษาหลักสูตร4ส.รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 90 คน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหนึ่งเล็กๆ ในสังคม จะนำความรู้จากการพูดคยแลกเปลี่ยนระหว่างการศึกษา อบรม ศึกษาดูในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไปขยายผลสู่ครอบครัวตัวเอง ชุมชน องค์กร และในระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่มีความหลากหลาย ามารถเข้าใจความขัดแย้ง และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ที่สำคัญต้องปฏิเสธความรุนแรง และใช้กำลังทุกรูปแบบ สอดคล้องกับบริบทของประเทศชาติที่ต้องการความปรองดองสมานฉันท์เป็นอย่างยิ่ง” พ.ต.อ.ดิเรก ตัวแทนนักศึกษา 4 ส.รุ่น 10 ให้คำมั่นปิดท้ายกำลังโหลดความคิดเห็น...