xs
xsm
sm
md
lg

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ปิดหมู่บ้านนาเลาใหม่ หลังพบผู้ประกอบการบ้านพักทำผิดเงื่อนไข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ประกาศห้ามเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ 10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จนกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ หลังพบผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ ทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. เพจ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่” ได้ออกประกาศเรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว บริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดเงื่อนไขการแจ้งครอบครองที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 พบผู้ประกอบการบ้านพักนักท่องเที่ยวบางรายที่กระทําผิดเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี และกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งได้ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเชียงดาวเรียบร้อยแล้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงขอห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จนกว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความจําเป็นจะต้อง เข้าไปในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเป็นกรณีรายๆ ไปตามนัยมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยเคร่งครัด

สำหรับคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไป ท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว นั้น เกิดจากทางเจ้าหน้าที่รวจพบว่า ชาวบ้านไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการตกลงกันไว้ เช่น 1. ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโดยมีกำหนดกรอบกติการกันภายในชุมชน 2. การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 4. ความรับผิดต่อธรรมชาติ 5. การตอบแทนสู่ธรรมชาติ 6. การจัดการจราจรและการจัดการขยะ 7. การกู้ภัย และการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

แต่เจ้าหน้าที่กลับพบว่า ทางชาวบ้านไม่มีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ไม่มีกฎกติกาเพื่อควบคุมบริหารจัดการ ผู้ประการแต่ละรายต่างคนต่างทำจึงพบการขยายบ้านพักขึ้นมากมาย พบการบุกรุกป่า พบการตัดไม้เพื่อนำไม้มาใช้เป็นไม้ฟืนเพื่อประกอบอาหารจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว การดำเนินการไม่ได้คงไว้วัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่าไม่การจัดการขยะ ขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวจะถูกทิ้งในป่า และพบว่าบริเวณพื้นที่มีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก โดยผู้ประกอบการไม่มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหา การประกอบการไม่ได้เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า จึงจำเป็นต้องสั่งปิดชั่วคราวจนกว่าการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ


กำลังโหลดความคิดเห็น...