xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ พลตรี ศักดา พลอยไป กระทำผิดวินัย-ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศ พลตรี ศักดา พลอยไป ลูกจ้างท้ายที่นั่ง ฐานกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

วันนี้(10 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศ พลตรี ศักดา พลอยไป ตำแหน่ง ลูกจ้างท้ายที่นั่ง ปฏิบัติหน้าที่ พ่อบ้านประจำพระตำหนักพัชราภิรมย์ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่เหมาะสมกับยศตำแหน่ง จึงไม่สมควรดำรงอยู่ในยศทหารต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน