xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.ร่วมกับ ISMED พลิกโฉม SMEs ไทย เป็น Smart SME ด้วยนวัตกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสอ.ร่วมกับ ISMED พลิกโฉม SMEs ไทย เป็น Smart SME ด้วยนวัตกรรม พร้อมมุ่งยกระดับศักยภาพการแข่งขันสู่ระดับ Global SME
วันนี้ (11 ก.พ.) เวลา 18.30 น. อาคารเพิร์ล แบงค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงและเขตพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้แทนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) แถลงข่าวเปิดงานเดินหน้าเสริมแกร่งศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีความพร้อม ในการแข่งขันในยุค Thailand 4.0 โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้เป็น Smart SME ที่มีศักยภาพสูง ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Global SME ในอนาคต

นายเดชา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น Thailand 4.0 และมุ่งเน้นการพัฒนา SME ให้มีความพร้อมเป็น SME 4.0 โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้เป็น Smart SME ที่มีศักยภาพสูง ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น Global SME ที่สามารถแข่งขันสู่สากลตามแนวทาง SME 4.0 เพื่อให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนแบบก้าวกระโดด รวมทั้ง เป็นพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของ SME เพื่อเข้าสู่ High Value SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเข้าสู่ SME 4.0 โดยบูรณาการความร่วมมือกับ ISMED เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันยุค SME 4.0

นายเดชา เผยอีกว่า โดยเน้นการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ “Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เป็นหลัก ผ่านกระบวนการเรียนด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ ทักษะ และแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจ และมีจิตวิญญาณในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศมุ่งไปสู่การเป็น Global SMEs ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพและทักษะในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก และยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันสู่สากล

“สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs เพื่อเข้าสู่ High Value SME กสอ. จะเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพสูงขึ้นและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การค้นหาศักยภาพและขีดความสามารถที่แท้จริงของผู้ประกอบการ และค้นหาตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และธุรกิจ โดยนำเอาจุดเด่นภายในตนเองของผู้ประกอบการแต่ละราย มาพัฒนาเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเน้นใช้การตลาดนำการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ SMEs จำนวน 10 กิจการ ในสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นสถานประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง หรือต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง”

นายเดชา เผยต่อว่า มีแนวโน้มในการเติบโตก้าวหน้าในอนาคต ผ่านการดำเนินงานหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ในลักษณะ Boost up Camp ระยะเวลา 10 วัน มุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนและตรวจสอบความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัลมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวโน้มและวิเคราะห์ข้อมูล 2.การพัฒนาต้นแบบและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากลและการทดสอบตลาด มุ่งเน้นแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และให้ผู้ประกอบการกลับไปหาตลาดเพื่อตรวจสอบ ความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีทีมงานโค้ชผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 3. การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์และการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยสร้างการเติบโตในตลาดให้กับผู้ประกอบการอย่างกว้างขวางในอนาคต

“นอกจากนี้ กสอ. ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับทาง ISMED ในการใช้ทรัพยากรที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีอยู่แล้ว จากกิจกรรม Train The Coach ซึ่งเป็น 1 ใน 9 มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะช่วยขับเคลื่อน SME สู่ยุค 4.0 โดยโค้ชจากโครงการดังกล่าวมาร่วมในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. Biz Mentor ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป 2. Tech Expert นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือเทคนิคเฉพาะด้าน (Specialist) 3. BIZ Transformer ผู้สร้างการเปลี่ยนให้ SME เป็น Game Changer ซึ่งเครือข่ายโค้ชทั้งหลายจะมาให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับสากลต่อไป”

นายเดชา กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ ‭0 2202 4546‬ หรือ เข้าไปที่ ‭www.dip.go.th‬
กำลังโหลดความคิดเห็น...