xs
xsm
sm
md
lg

12-14 ธ.ค.เชิญร่วมงาน ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ ครั้งที่ 11

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พร้อมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (Universal Health Coverage DAY) ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 4 ระเบียบวาระ “แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ-สร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง-อีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชน-บริการทันตกรรม” ป้องกันโรคที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทยในสังคมยุค 4.0

​คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายพื้นที่/ภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน/ภาควิชาการ วิชาชีพ /ภาคราชการ การเมือง อปท. กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็น และผู้สนใจ กว่า 2,500 คน

​โดยในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน หลังพิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 คจ.สช. ได้ใช้โอกาสของวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งตรงกับ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล หรือ Universal Health Coverage Day (UHC Day)” ที่สหประชาชาติประกาศไว้ จัดพิธีเฉลิมฉลองแบบมีส่วนร่วม และการเสวนาหัวข้อ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งอกงามจากไทย ก้าวไกลสู่โลก” พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ

​นพ.กิจจา เรืองไทย ประธาน คจ.สช. เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของระบบสุขภาพในโลกยุค 4.0 ที่โรคหลายชนิดเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ผู้บริโภคจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลตนเอง ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลที่ท่วมท้นและสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว โดย 4 ระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การประชุมหาฉันทมติ ได้แก่

1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ

2. การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม

“ทั้ง 4 ระเบียบวาระที่เสนอเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนี้ เป็นประเด็นสำคัญที่มีความท้าทายและสอดรับกับสถานการณ์โลก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพลังความตื่นรู้ของประชาชนผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการสานพลังจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในการเสริมความเข้มแข็งของประชาชน และร่วมจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”

ด้าน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในปีนี้ ถือเป็นการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญหลายประการ อาทิ ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากทั่วประเทศเข้ามาร่วมงานในฐานะสมาชิกประจำเชิงพื้นที่ (MA) รวมถึงได้มีการย้ายสถานที่จากเดิมที่ใช้ศูนย์ประชุมเอกชนมาจัดงานในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ที่เปรียบเสมือนคอมเพล็กซ์รวมที่ใหญ่ที่สุดของส่วนราชการส่วนกลางของประเทศ ซึ่งนับเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย

​“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเสมือนงานประชุมใหญ่ประจำปีของภาคีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะจากทั่วประเทศมารวมตัวกัน เพื่อหาฉันทมติต่อนโยบายสาธารณะ โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นหนึ่งในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยสังคมแบบ “ล่างขึ้นบน” ที่ช่วยเสริมพลังและเติมเต็มนโยบายสาธารณะของกระทรวง ทบวง กรมที่เป็นแบบ “บนลงล่าง” โดยมติที่ได้จากที่ประชุมนำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะของประเทศต่อไป”

​ทั้งนี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1-10 ที่ผ่านมา ได้เกิดข้อเสนอนโยบายที่ได้รับฉันทมติทั้งสิ้น 77 มติ ในจำนวนนี้ เป็นมติที่กำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 44 มติ เป็นมติที่ขับเคลื่อนจนบรรลุผลตามข้อมติโดยครบถ้วนแล้ว 23 มติ เป็นมติที่สามารถยุติการติดตามได้ 6 มติ และเป็นมติที่รอการทบทวนอีก 4 มติ

​ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11 พ.ศ.2561 นอกจากจะมีการพิจารณา 4 ระเบียบวาระข้างต้น และรายงานผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ปาฐกถาพิเศษ ‘รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ’, เวทีสาธารณะ ‘เรียนรู้ อยู่เป็น เช่นไร ในยุคดิจิทัล’,

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นต่างๆ อาทิ การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน, การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯลฯ, การเสวนานโยบายสาธารณะฯ ที่น่าสนใจ เช่น ‘ธนาคารเวลา : นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมผู้สูงอายุ’, ‘สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบางกลุ่มผู้ต้องขังหญิง’, ‘ธรรมนูญผีมอญ : นำผีมอญกลับบ้าน’, ‘ยุทธศาสตร์ต้นไม้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง : ปลูกไม้กู้เงินได้ ตัดไม่ติดคุก’ เป็นต้น

สนใจสามารถเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.samatcha.org หรือ FB : เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น...