xs
xsm
sm
md
lg

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ คนไทยฆ่าตัวตายมากกว่าฆ่ากันตาย!ดอกบัวดินเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยชีวิต!!

เผยแพร่:   โดย: โรม บุนนาค


แม้ชีวิตจะเป็นสิ่งที่ทุกคนหวงแหน ยอมรักษาไว้อย่างที่สุดแม้จะเสียอะไรไปก็ตาม แต่ก็มีสถิติที่คนทั่วโลกฆ่าตัวตายกันมากอย่างน่าตกใจ จนองค์กรอนาลัยโลกต้องกำหนดให้มี “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก” World Suicide Prevention Day โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ ด้วยเหตุผลที่ว่า ในปีหนึ่งๆมีการฆ่าตัวตายเกือบล้านคน คิดเฉลี่ย ๑ คนต่อทุก ๔๐ วินาที ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวเพื่อนฝูงรวม ๕-๑๐ ล้านคนแล้ว ยังส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

สำหรับประเทศไทย แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ ๔,๕๐๐-๕,๐๐๐ คน มากกว่าการฆ่ากันตายซึ่งมีเพียง ๓,๐๐๐-๓,๘๐๐ รายต่อปี แต่ถ้ารวมถึงผู้ทำร้ายตัวเองทั้งหมด ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต จะมีถึง ๒๕,๐๐๐-๒๗,๐๐๐ รายต่อปีเลยทีเดียว

กรมสุขภาพจิตคำนึงถึงปัญหานี้ จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ก่อนองค์การอนามัยโลกกำหนดวันป้องกันเสียด้วยซ้ำ โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความรู้ สร้างระบบบันทึกข้อมูล การเฝ้าระวัง การศึกษาวิจัยปัญหาในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำมาใช้วางแผนป้องกันและดำเนินการช่วยเหลือ

จากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัญหาการฆ่าตัวตายของประเทศไทย มีมากขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ ๖.๔๗ ต่อแสนคน สูงขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ที่มีอัตราอยู่ที่ ๖.๐๘ ต่อแสนคน เฉลี่ยเดือนละ ๓๕๐ คน หรือทุกๆ ๒ ชั่วโมง มีคนไทยฆ่าตัวตาย ๑ คน โดยผู้ชาย มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิงถึง ๔ เท่า

สำหรับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย อันดับหนึ่งได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ รองลงมาคือ โรคทางกาย/โรคทางจิต และ ปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน นอกจากนั้นพบว่า ประเด็นความรักความหึงหวง เป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาเป็นอันดับ ๑ ของการทำร้ายตนเองมากที่สุดถึงร้อยละ ๒๐ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ โรคซึมเศร้า และ น้อยใจคนใกล้ชิดดุด่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะในครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญ

การป้องกันการฆ่าตัวตายจึงควรเริ่มต้นที่ครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการสื่อสารเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สังเกตอาการที่จะทำร้ายตัวเอง อย่ามองว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจ ให้มองว่าเป็นสัญญาณที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ ก็จะช่วยป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้
ที่สำคัญ ควรใช้ชีวิตด้วยการมองโลกในเชิงบวก เมื่อมีปัญหาวิกฤติชีวิตเกิดขึ้น ก็จะสามารถพลิกวิกฤตินั้นได้

หน่วยงานรัฐบาลที่ให้คำช่วยเหลือในการป้องกันการฆ่าตัวตาย คือ สายด่วนสุขภาพจิต ๑๖๖๗

ส่วนองค์กรเอกชนที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ ให้คำปรึกษาแก่ผู้คิดฆ่าตัวตาย คือ สมาคมสะมาริตันส์ ซึ่งให้บริการทางโทรศัพท์ โดยอาสาสมัครจากหลายอาชีพผลัดเปลี่ยนกันมารับหน้าที่ ฟังคุณด้วยใจ โทร.๐๒-๗๑๓ ๖๗๙๓-๑๒ (๑๒.๐๐-๒๒.๐๐น.) เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย และในปี ๒๕๔๙ สมาคมได้เริ่มออกจำหน่าย “ดอกสะมาเรียสีขาว” จำลองมาจากดอกบัวสวรรค์หรือบัวดิน เป็นสัญลักษณ์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกสำหรับประเทศไทยกำลังโหลดความคิดเห็น...