xs
xsm
sm
md
lg

พช.จัดงาน “สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พช.จัดงาน CD Day 2018 สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มอบ 800 รางวัล เชิดชูเกียรติบุคคลด้านต่างๆ พร้อมโชว์ผลงานจากโครงการประชารัฐ ที่เมืองทอง 3-5 ก.ย.นี้

วานนี้ (3 ก.ย.) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018)” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด Local Economy Move Forward : Strong Together เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และทำให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย

นายอภิชาติ กล่าวว่า ผลงานตัวอย่างที่ได้นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ นับว่าเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของชาวพัฒนาชุมชนทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และที่สำคัญคือนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

ทั้งนี้ ภายในงานได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรด้านต่าง ๆ จำนวนกว่า 800 รางวัล อันได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข”, รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง, รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น, รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น, รางวัลผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค, รางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ, รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ, รางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น, รางวัลการประกวดกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น, รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด, รางวัลองค์ความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงาน องค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล, รางวัลนิทรรศการองค์ความรู้ดีเด่นงานพัฒนาชุมชน,

รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ, รางวัลบุคคลต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ, รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น, รางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น, รางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น, รางวัลเรียงความส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น และประกาศเกียรติคุณผู้ประพันธ์เพลง OTOP นวัตวิถี และยังได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จากบริษัท United of Systems (Thailand) Ltd. ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกรมหน่วยงานแรกในสังกัดมหาดไทย ที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้แก่ “สัมมาชีพชุมชน” ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที่มีเป้าหมายสำคัญคือครัวเรือนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน “พช.รุ่นใหม่ (CD Talent)” พัฒนากรรุ่นใหม่ หัวไว ใจกล้า ที่มีพลังศรัทธาในการเดินหน้าเพื่องานพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงผลงาน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” แสดงพลังสตรีที่สรรค์สร้างกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน และผลงาน “พัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0”ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย.นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...