xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเยาวชนฯเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลเยาวชนฯเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอในคดีครอบครัว ที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีดำริให้นำวิธีการไต่สวนคำร้องขอตั้งต้นคดีในคดีครอบครัวที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ขึ้น อาศัยประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : COVID 19) (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งออกตามความใน ข้อ 13 และ ข้อ 27 ของข้อกำหนดประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

จึงเห็นสมควรนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับการไต่สวนคำร้องขอตั้งต้นคดีที่ไม่มีผู้คัดค้าน เช่น คำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร คำร้องขอเป็นบุตรของผู้ตาย คำร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ การตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ การขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ การขออนุญาต ทำการสมรส และคำร้องอื่น ๆ ที่ศาลเห็นสมควร โดยดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นแอปพลิเคชั่น Line โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ความ ลดการเดินทางมาศาล ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน คู่ความ ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าพนักงานบุคลากรของศาล ทั้งนี้ สามารถแสดงความประสงค์ ได้ที่ศูนย์หน้าบัลลังก์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โทร 0 2272 5201-2 ต่อ 2401 และ 2402 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2272 5201-2 ต่อ 1000


กำลังโหลดความคิดเห็น...