xs
xsm
sm
md
lg

ปณท.อัพสกิลคนไปรษณีย์ ตอบโจทย์วิถีชีวิตและเศรษฐกิจยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไปรษณีย์ไทย ยกระดับมาตรฐานการให้บริการแบบมืออาชีพให้กับบุคลากรใน 5 ด้านสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและงานบริการให้มีประสิทธิภาพ ในฐานะหน่วยงานบริการสาธารณะที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในยุคใหม่

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา วิกฤติต่าง ๆ ส่งผลให้หลายธุรกิจรวมทั้งไปรษณีย์ไทย ต้องปรับตัวหลากหลายด้านโดยเฉพาะในด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และเป็นปัจจัยในการช่วยตอบสนองกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม

โดยในปี 2564 ด้วยบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยงานบริการสาธารณะ (Public Service) ด้านการสื่อสาร - ขนส่ง ไปรษณีย์ไทยจึงได้วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมสร้างภาพจำจากประสบการณ์ที่ดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ผ่านการยกระดับ 5 ด้านได้แก่

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะในด้านงานบริการ ตั้งแต่การรับฝาก การส่งต่อ และการนำจ่าย เพื่อให้สิ่งของที่ฝากส่งผ่านระบบไปรษณีย์ทุกชิ้นไปถึงมือผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานเพื่อบริการสาธารณะในด้านอื่น ๆ เป็นต้น

2.ความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของทุกองค์กร โดยจะมุ่งให้คนไปรษณีย์มีความเชี่ยวชาญ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รู้จักพึ่งพาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารและการขนส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3.ความเท่าเทียมและความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการให้บริการกับภาคประชาชนที่ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม การสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่ปลอดคอร์รัปชัน รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

4.การมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร นอกจากไปรษณีย์ไทยจะสำรวจความคิดเห็นของคนไทย เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานบริการให้ดีในทุก ๆ ปีแล้วนั้น ยังเปิดโอกาสให้คนไปรษณีย์   แสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาต่อยอดงานบริการและพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิม ลดช่องว่างในระดับชั้นการทำงานให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและเป็นองค์กรที่มีความเป็นหนึ่งเดียวในการดำเนินงาน

5.ความรวดเร็ว ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นความต้องการลำดับต้น ๆ ของผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ โดยในปีนี้นอกจากจะรักษาประสิทธิภาพในเรื่องความรวดเร็วในการรับฝาก นำจ่ายแล้ว บุคลากรทุกคนของไปรษณีย์ไทยยังจะมีความว่องไวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ รวดเร็วในการทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกะทันหัน พร้อมทั้งเรียนรู้   วิถีชีวิตของคนในสังคมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้การทำงานมีความยืดหยุ่นตลอดเวลา  


นายกาหลง กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มีจุดแข็งในด้านบุคลากรกว่า 40,000 คน รวมทั้งเครือข่ายและสายการขนส่งที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดทักษะของบุคลากรให้มีความสามารถหลากหลาย มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน รองรับการให้บริการในยุคดิจิทัลสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยรุ่นใหม่ จึงถือเป็นความสำคัญอันดับแรกขององค์กร

โดยในปีนี้ ยังคงตั้งเป้าที่จะยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ช่วยเหลือภาคสังคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของบุคลากรไปรษณีย์ไทยในรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ก้าวทันโลกยิ่งขึ้น และพร้อมเป็นเพื่อนแท้ร่วมทางให้คนไทยในทุกช่วงเวลา


กำลังโหลดความคิดเห็น...