xs
xsm
sm
md
lg

พณ.ดันสินค้าเกษตรไทย สู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มโลจิสติกส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ดันสินค้าเกษตรไทย สู่ตลาดโลก ด้วยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) กล่าวว่า DITP ร่วมมือกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ดำเนินโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกร และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตลอดจนมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของไทย

นายเอกฉัตร กล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ และสินค้าเกษตรของไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ที่จะส่งเสริมและผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยมีความพร้อมในการส่งออกมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ และสินค้าเกษตรของไทย นำไปสู่รูปแบบโลจิสติกส์การเกษตรเพื่อการส่งออกที่เหมาะสม ใช้งานได้จริง รวมทั้งนำเทคโนโลยีบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำสินค้าของตนไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


นางสาววัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย กล่าวถึงความร่วมมือของการดำเนินโครงการว่า“ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ภาคส่วนธุรกิจโลจิสติกส์จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม โลจิสติกส์ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในกระบวนการส่งออกและลดอุปสรรคของการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านการจัดการเอกสาร พิธีศุลกากร การขนส่งภายในและระหว่างประเทศ และ Last Mile Delivery รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ปรับตัวสู่การค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล ซึ่งโครงการนี้ จะช่วยให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจการเกษตรในส่วนภูมิภาคได้อย่างมั่นคง


ดร. อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย กล่าวว่า เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากปัจจัยต่างๆ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงสามารถกำหนดราคาจำหน่ายได้อย่างสมเหตุสมผล เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และภาคเกษตรกรรมไทย สามารถแข่งขันและก้าวสู่ตลาดโลกได้

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในพื้นที่เขตภาคเหนือที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์www.tradelogistics.go.th/logplus หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169
กำลังโหลดความคิดเห็น...