xs
xsm
sm
md
lg

FTI Poll เชื่อมั่นมาตรการคุมโควิด คาดเข้าสู่ภาวะปกติ 2–4 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจผู้บริหารต่อมาตรการป้องกันและเยียวยาจากโควิดระลอกใหม่ พบยังเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมการระบาด มองรัฐบาล จะสามารถดูแลสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใน 2 – 4 เดือน

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานผลสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ มุมมองของผู้บริหาร ส.อ.ท.ต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ และมองว่ารัฐบาลจะสามารถกำกับดูแลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใน 2–4 เดือน แต่ยังกังวัลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบการ เช่น การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด ,การเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้าง ,การใช้แรงงานต่างด้าว  

จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 160 คน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ของภาครัฐ อยู่ในระดับมาก ที่ 46.3% 


สำหรับมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ของภาครัฐ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบการนั้น 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับ 1   มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด 60.6 %
อันดับ 2  การเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้าง 59.4 %
อันดับ 3   การใช้แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรม 58.8 %

หากดูจากผลกระทบด้านต้นทุนในการประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่ 33.1 % มีต้นทุนเพิ่มขึ้น คิดเป็น 10 – 20 % ของต้นทุนการประกอบการในช่วงปกติ

นอกจากนี้ FTI  Poll เจาะลึกไปถึงเรื่องความพร้อมในการรับมือกรณีที่จะต้องปิดกิจการ 14 วัน รวมทั้ง การดูแลพนักงานที่ติดโควิด พบว่า ส่วนใหญ่ 45.6 % ไม่สามารถปิดกิจการ 14 วัน และต้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลพนักงานที่ติดโควิด รองลงมา 35 % มีความพร้อมในการปิดกิจการ 14 วัน แต่ต้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลพนักงานที่ติดโควิด และมีเพียง 19.4 % ที่มีความพร้อมในการปิดกิจการ 14 วัน และสามารถดูแลพนักงานที่ติดโควิดได้


ในส่วนของความพึงพอใจของผู้บริหาร ส.อ.ท. ต่อมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ระลอกใหม่ ที่ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะ ,การขยายสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ,ลดค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา,การขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็น 58.1%

มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ผู้บริหาร ส.อ.ท. อยากให้ภาครัฐพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 การลดดอกเบี้ยเงินกู้และพักชำระหนี้ 73.8 %
อันดับ 2 การลดหย่อนทางภาษี/เลื่อนการชำระภาษี 70.6 %
อันดับ 3 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ 65.6 %
อันดับ 4 การกระตุ้นการบริโภคในกลุ่มผู้ที่เสียภาษี เท่ากันที่ 64.4 %
อันดับ 5 การปรับหลักเกณฑ์ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ ให้เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 57.5%

ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ 39.4 % มองว่า รัฐบาลจะสามารถกำกับดูแลและควบคุมให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ภายใน 2 – 4 เดือน โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและจริงจัง รวมทั้งภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ให้สามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...