xs
xsm
sm
md
lg

อนุกมธ.ชี้แก้รธน.ไม่ขัดรธน.รอกมธ.ชุดใหญ่เคาะอีกครั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะอนุกรรมาธิการข้อกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเห็นควรให้จัดทำประชามติภายหลังจากวาระที่ 3 เตรียมเสนอคณะกรรมาธิการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง

นายนิกร จำนง โฆษกคณะอนุกรรมาธิการเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการ ให้สัมภาษณ์ถึง ประเด็นในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการในขณะนี้ว่าได้มีการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ จากการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวดังนี้

ประเด็นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ทางคณะอนุกรรมาธิการเสียงข้างมากมีมติว่าญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยให้ความเห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

สำหรับประเด็นการจัดทำประชามตินั้น คณะอนุกรรมาธิการเสียงข้างมาก มีความเห็นว่าการจัดทำประชามติควรจัดทำภายหลังจากวาระที่ 3 หรือก่อนขั้นตอนการที่นายกรัฐมนตรี นำส่งร่างกฎหมายให้ทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในขณะที่อนุกรรมาธิการเสียงข้างน้อยมีความเห็นว่าควรจัดทำประชามติก่อนพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1

ทั้งนี้จากการพิจารณา และจากข้อเสนอแนะทั้งหมด ของคณะอนุกรรมาธิการเสนอความเห็นในข้อกฎหมาย และ ความเห็นในชั้นกรรมาธิการใหญ่ จะถูกส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง เพื่อเป็นบทสรุป เสนอเข้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...