xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เปิดESG Development Services ผ่าน SETLink ยกระดับ บจ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ “ESG Development Services” ศูนย์รวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนสำหรับ บจ. ผ่านระบบ “SETLink”  ครอบคลุมความรู้  มาตรฐานและแนวปฎิบัติ พร้อมบริการให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินความยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยง บจ. ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนภาคสังคมให้เติบโต ไปพร้อมกัน 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with Efficiency) 

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ “ESG Development Services” ที่รวบรวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนผ่านระบบ SETLink เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน(บจ.) เข้าถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ได้สะดวกยิ่งขึ้น ในรูปแบบ One Stop Service 

บริการของ ESG Development Services ประกอบด้วย  1) “Corporate Sustainable Development Services” เน้นการให้ความรู้และบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพ บจ. ได้แก่ ESG Education หลักสูตรด้านความยั่งยืน ESG Standards มาตรฐาน คู่มือ และแนวทางปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญด้านความยั่งยืน ESG Development Advisory การให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนเป็นรายบริษัท และ ESG Assessment การประเมินสถานะและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

2) “ESG Network Services”เป็นแหล่งรวมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ บจ.ในการร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งโครงการ SET Social Impact ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย Thailand Responsible Business Network :TRBN รวมถึงโครงการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

นายแมนพงศ์ กล่าวว่า ในระยะต่อไป ESG Development Services จะเพิ่มเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ บจ. ในการปฏิบัติงานด้าน ESG ของ บจ. มากขึ้น เช่น จัดทำแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีในรูปแบบ One-report การสร้าง ESG Data Platform เพื่อให้ บจ.จัดทำข้อมูลการปฏิบัติการด้าน ESG ได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆ ตอบสนองความต้องการของ บจ. ได้อย่างแท้จริงโดย บจ.ติดตามข้อมูลผ่าน SETLink ได้ที่ www.setlink.set.or.th  
กำลังโหลดความคิดเห็น...