xs
xsm
sm
md
lg

สรรพากร ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ปี 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมสรรพากร คว้ารางวัลหน่วยงานราชการ “เลิศรัฐยอดเยี่ยม” ในปี 2563 และยังกวาดอีก 4 รางวัลเลิศรัฐ 3 สาขา ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานที่มีผลดำเนินงานเป็นเลิศ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม” ในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง นอกจากนั้นกรมสรรพากรยังได้คว้ารางวัลเลิศรัฐอีก 4 ประเภท ใน 3 สาขา ประกอบด้วย

1. สาขาการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น 1 รางวัล
จากผลงาน “น้องอารี” ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการตอบคำถามด้านภาษีอากรแก่ประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (ปัญญาประดิษฐ์ : AI) นำมาสู่การออกแบบและพัฒนาให้ผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric)

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 1 รางวัล
รางวัลประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการบริหารราชการให้เป็นระบบราชการแบบเปิด ส่งเสริมให้ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการให้ข้อมูล (Inform) และรับฟังความคิดเห็น (Consult) 

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2 รางวัล ได้แก่
3.1 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์การที่แสดงถึงขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถสร้างคุณค่า นวัตกรรม และทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

3.2 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในด้านความเป็นผู้นำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของการบริหารและการกำกับดูแลองค์กรของผู้นำองค์กรและการสร้างคุณูปการ ต่อสังคมที่ทำให้กรมสรรพากรบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากร เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์กรดิจิทัลมากว่า 2 ปี และด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรทุกท่าน ทำให้กรมสรรพากรได้รับรางวัลในระดับประเทศในครั้งนี้ รางวัลนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทั่วไป มั่นใจได้ว่ากรมสรรพากรจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชนด้านภาษีให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงมีความโปร่งใส และเป็นธรรม ผู้เสียภาษีและภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าตามวิถีใหม่ ( New Normal) ในทุกมิติของความเปลี่ยนแปลง
กำลังโหลดความคิดเห็น...