xs
xsm
sm
md
lg

THAIเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการทันที ตามคำสั่งศาลฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การบินไทย(THAI)เริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการทันที หลังศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการพร้อมตั้งคณะผู้ทำแผน คาดว่า จะนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลฯภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ด้านกรมบังคับคดี เปิดให้เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ ที่จะได้รับชำระหนี้คืน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงขั้นตอนหลังจากศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผน ตามที่การบินไทยเสนอ หลังจากนี้ คณะผู้ทำแผน ซึ่งประกอบด้วย 1. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 3. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ  5. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
7. บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด  จะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะใช้เวลาโดยเร็วที่สุด

คาดว่า การบินไทย จะนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ จากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ประมาณต้นปี 2564 หลังจากนั้น ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน และแต่งตั้งผู้บริหารแผน ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 จากนั้นการบินไทย จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป 

ในส่วนของเจ้าหนี้ กรมบังคับคดี จะแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ทราบถึงคำสั่งศาล โดยเจ้าหนี้ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ ที่จะได้รับชำระหนี้คืน

การยื่นคำขอรับชำระหนี้ มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เลย ทางออนไลน์จนถึง 1 เดือน นับแต่ที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า การบินไทย ร่วมกับกรมบังคับคดี พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ของการบินไทย ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือ QR Code 

หากเจ้าหนี้ท่านใดไม่สะดวกยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ก็สามารถนำเอกสารมายื่นขอรับชำระหนี้ที่จุดบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้อำนวยความสะดวก 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1 

2. กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์, สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ, ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ชั้น 1) 

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (สำหรับหุ้นกู้) และ 

4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ (สำหรับหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์) 

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า จุดให้บริการรับคำขอรับชำระหนี้ ที่สำนักงานใหญ่ของการบินไทยนั้น จะมีเจ้าหน้าที่และมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ในทุกขั้นตอน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โถงอาคาร 1 จนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ต้นเดือนพฤศจิกายน ตามเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

หากเจ้าหนี้ท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอรับชำระหนี้สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี led.go.th เว็บไซต์ของการบินไทย www.thaiairways.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 881 4999 (กรมบังคับคดี) หรือ 02 356 1111 กด 8 (Call Center ของการบินไทย) 

สำหรับเจ้าหนี้ ที่จะมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เป็นหนี้เงิน โดยหนี้ดังกล่าว ต้องเกิดก่อนวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้น จะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงหนี้การค้า, หนี้ค่าเช่า, หนี้หุ้นกู้ ซึ่งเจ้าหนี้ต้องจัดเตรียมข้อมูลจำนวนหนี้ คิดคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน และเอกสารแสดงตนดังต่อไปนี้

- เอกสารแสดงตน กรณีที่เจ้าหนี้ประสงค์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตนเอง ได้แก่ บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) หรือเอกสารแสดงอำนาจของนิติบุคคล ,กรณีที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้แทนผู้อื่น ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

- เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ เช่น กรณีหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) ได้แก่ สำเนาบัตรโดยสาร สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน และสำเนาเอกสารยืนยันการขอรับเงินค่าบัตรโดยสารคืน (Refund)

กรณีหนี้หุ้นกู้ ได้แก่ สำเนาใบหุ้นกู้ หรือขอหนังสือรับรองจากนายทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถหาใบหุ้นกู้ได้ 

กรณีหนี้การค้า ได้แก่ สำเนาสัญญาหรือข้อตกลง สำเนาใบสั่งซื้อ (Purchase Order) สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งสินค้าหรือให้บริการตามสัญญา และสำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็นต้น 

กรณีที่เอกสารดังกล่าว เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เจ้าหนี้อาจจัดเตรียมคำแปลภาษาไทย โดยให้ผู้แปล ลงชื่อรับรองคำแปลมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

ในส่วนของเจ้าหนี้หุ้นกู้นั้น การบินไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ของการบินไทยสามารถตรวจสอบจำนวนหนี้หุ้นกู้ได้ที่ www.tgbondinfo.com 

สำหรับลูกค้าที่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ของการบินไทย ซึ่งถือเป็นเจ้าหนี้ในหนี้เงิน ที่มีสิทธิยื่นขอรับชำระหนี้ได้ ทางคณะผู้ทำแผน จะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ครอบคลุมและรองรับสิทธิของลูกค้า ที่แสดงความประสงค์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการไว้ ซึ่งการกำหนดสิทธิของลูกค้าไว้ในแผนตามที่คณะผู้ทำแผนของการบินไทย จะจัดทำเป็นกรณีที่กฎหมายยกเว้น ให้เจ้าหนี้ที่ได้รับการระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ โดยลูกค้า ที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) จะได้รับชำระหนี้ตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ก็ได้

นอกจากนี้ การบินไทย มีนโยบายดูแลลูกค้าในระหว่างที่ไม่สามารถคืนเงิน (refund) ได้ชั่วคราว โดยลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารแล้ว แต่ยังให้ความไว้วางใจและประสงค์กลับมาเป็นลูกค้าของการบินไทย ก็สามารถขอเปลี่ยนหนี้ค่าบัตรโดยสารเป็น Travel Voucher ได้ ซึ่งจะมีอายุถึง 31 ธันวาคม 2565

ลูกค้าสามารถนำ Travel Voucher มาใช้แทนเงินสดในการออกบัตรโดยสารของการบินไทยหรือไทยสมายล์ได้ ตามแผนการบินของบริษัททั้งสอง ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อการบินไทยทาง Call Center โทร 02 356 1111 หรือ อีเมลไปยัง contact@service.thaiairways.com หรือ ติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย สำนักงานใหญ่และสำนักงานหลานหลวง ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

หากลูกค้าออกบัตรโดยสารที่สำนักงานต่างประเทศ ก็สามารถติดต่อสำนักงานที่ออกบัตรโดยสารได้โดยตรงเช่นกัน แต่หากลูกค้าประสงค์ จะขอรับเป็นเงินคืน (Refund) ก็จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านเวลาและกระบวนการ ทำให้การบินไทย ยังไม่สามารถคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้โดยเร็ว 

สำหรับเจ้าหนี้ ที่ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ในส่วนของลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารของการบินไทย ที่ยังไม่ได้เดินทาง และยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Unused Ticket) นั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกค้ายังคงมีสิทธิใช้บัตรโดยสารของการบินไทยได้ เมื่อการบินไทย กลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติและให้บริการด้านการบินได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ และลูกค้า สามารถเก็บบัตรโดยสารไว้ใช้เดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ หรือ จะแลกเป็น Travel Voucher ก็ได้

ส่วนสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) เนื่องจากไม่ใช่เจ้าหนี้ในหนี้เงิน จึงไม่ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยสมาชิก ROP จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากสถานภาพสมาชิกและสถานภาพความเป็นสมาชิก จะยังคงอยู่ และการบินไทย จะขยายอายุไมล์สะสมที่จะหมดอายุลงในปีนี้ ออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564

นายชาญศิลป์ ย้ำว่า การบินไทย จะแจ้งให้เจ้าหนี้ รับทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อไป และยืนยัน จะดูแลเจ้าหนี้ทั้งหลายภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และคาดหวัง จะกลับมาให้บริการด้านการบินอย่างเต็มรูปแบบได้โดยเร็ว รวมทั้งสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจการบินได้อย่างเข้มแข็ง ในฐานะสายการบินแห่งชาติต่อไปQR Code สำหรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับชำระหนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...