xs
xsm
sm
md
lg

กพท.คลายล็อคบินเข้า-ออกไทยแบบมีเงื่อนไข เริ่ม 1 ก.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กพท.ออกประกาศเงื่อนไขการอนุญาตเครื่องบินเข้า-ออกไทย หลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย โดยผ่อนผันให้ 11 กลุ่ม แต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดไฟลท์บินเชิงพาณิชย์

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ออกประกาศ เรื่อง “เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยาน ทำการบินเข้าออกประเทศไทย” หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด –19

แม้ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศจะคลี่คลาย แต่การแพร่ระบาดในต่างประเทศยังมีความรุนแรง จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการ จำกัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 กำหนดเงื่อนไขให้อากาศยานดังต่อไปนี้ สามารถทำการบินผ่าน ,บินเข้าออกนอกราชอาณาจักร หรือ ขึ้นลง ในท่าอากาศยาน ที่ให้บริการการบินระหว่างประเทศได้ เมื่อได้รับอนุญาตจาก กพท.

ประกอบด้วย อากาศยานราชการ หรือ ที่ใช้ในราชการทหาร ,อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน ,อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

อากาศยานที่ทำการบิน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด –19 , อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย หรือ กลับภูมิลำเนา ,อากาศยานขนส่งสินค้า

ส่วนอากาศยานขนส่งคนโดยสาร จะได้รับอนุญาต เฉพาะเมื่อผู้โดยสาร หรือ ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น เป็นบุคคล ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.ผู้มีสัญชาติไทย 2. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนด เงื่อนไข เงื่อนเวลาก็ได้

3.ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย ,4. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ,5.ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบอนุญาตทำงาน หรือ ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

6. ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วใ ห้กลับออกไปโดยเร็ว ,7.ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน ,8. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่ งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

9.ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่ใช่กรณีเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลโรคโควิด ,10.บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือ บุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

11. ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ

ผู้อำนวยการ กพท. ย้ำว่า อากาศยาน และผู้โดยสาร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ,กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ,กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันโรคและจัดระเบียบจำนวนบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการคัดกรอง และการจัดสถานที่ไว้กักกัน (quarantine) มีผลตั้งแต่ 00.01 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...