xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.อุตฯถก“สุริยะ”วางแนวทางฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีอุตสาหกรรม ชี้แจงคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ได้ขอรับจัดสรรโครงการตามมาตรการแผนฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน วงเงินรวม 15,250 ล้านบาท มั่นใจช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม นำโดยนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 1 – 6 พร้อมคณะ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

นายสุริยะ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรการต่างๆ ดังนี้ 1. ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการฟื้นฟูผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ SME และสร้างรายได้ด้วยแพลทฟอร์ม Cloud Kitchen Food Truck ร่วม Big Brotherการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานอุสาหกรรมทั่วประเทศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริการด้านการมาตรฐาน การชดเชยค่าตรวจประเมินและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มาตรการช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกตามแนวทางการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้

2. ด้านการเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่องจากกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 6,250 ล้านบาท การพักชำระ/ขยายการผ่อนชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 18 ล้านบาท การพักชำระหนี้และขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และการพักชำระหนี้ ขยายเวลา ลดดอกเบี้ย ผ่อนปรนเงื่อนไขและเสริมสภาพคล่อง ของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 30,000 ล้านบาท

และ 3. ด้านการช่วยเหลือภาคประชาชน ประกอบด้วย การผลิตหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับ ประชาชน จำนวน 10 ล้านชิ้น สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน COVID -19 (แอลกฮอล์/Face Shield) และการจัดทำตู้ปันสุขในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอรับจัดสรรตามโครงการตามมาตรการแผนฟื้นฟู เศรษฐกิจไทยและสังคม ภายใต้ พรก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท วงเงินรวม 15,250 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วงเงิน 13,018 ล้านบาท เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อรองรับ New Normal การพลิกฟื้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหาร การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) การยกระดับผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเป็นทุน

2. ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน วงเงิน 1,653 ล้านบาท เช่น การพัฒนาตลาดและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนววิถีใหม่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง การส่งเสริมผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในขุมเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

3. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต วงเงิน 579 ล้านบาท เช่น การพัฒนาระบบโครงข่ายยกระดับทักษะบุคลากรแห่งชาติ การยกระดับอุตสาหกรรมด้วย smart tech ระบบดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม การพลิกฟื้นอุตสาหกรรมศักยภาพสู่วิถีใหม่ และการจัดทำคลังข้อมูลอัจฉริยะด้านอาหาร


กำลังโหลดความคิดเห็น...