xs
xsm
sm
md
lg

สรรพากร พอใจมาตรการภาษีเยียวยาโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมสรรพากร พอใจมาตรการภาษี ช่วยประชาชน และ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรง ทางอ้อม ส่งผลให้มีเงินไหลกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1 แสนล้านบาท


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า มาตรการดูแล เยียวยาโควิดของกรมสรรพากร อยู่บนหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ 1. “เลื่อน” ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร เพื่อให้เงินหรือสภาพคล่องอยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น เช่น ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91, 93 และ 95) จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ,ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51) ที่ต้องชำระภายในเดือนเมษายน - กันยายน 2563 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

2. “เร่ง” ผลักดันมาตรการคืนภาษีประชาชนและผู้ประกอบการให้เร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา ได้คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วกว่า 95 % จากผู้ขอคืนทั้งหมดประมาณ 3 ล้านคน คิดเป็นภาษีที่คืนประมาณ 28,000 ล้านบาท 3. “ลด” ด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3 % ให้เหลือในอัตรา 1.5% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

4. “จูงใจ” เช่น แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ คงการจ้างงานในช่วงสถานการณ์โควิด โดยผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน สามารถหักรายจ่ายได้ 3 เท่า สำหรับรายจ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563

มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการระยะสั้น เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะทำเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1.4 แสนล้านบาท

กรมสรรพากร รายงานด้วยว่า มาตรการเยียวยาของกรมสรรพากรช่วงโควิด ได้รับความพึงพอใจจากประชาชน สะท้อนจากผลสำรวจของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทางระบบออนไลน์ เรื่อง “ความพึงพอใจ ต่อมาตรการต้านโควิด - 19 ของรัฐบาล” พบว่า มาตรการเลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปถึง 31 สิงหาคม 2563 ของกรมสรรพากร ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนสูงสุด อันดับ 1 ถึง 83.5% เพราะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋า ส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ระยะต่อไป กรมสรรพากร จะนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น โดยจัดทำระบบ Tax From Home ให้การยื่นแบบ แสดงรายการภาษี คืนภาษี การจดทะเบียนต่าง ๆ เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนของผู้เสียภาษี รวมทั้งทำให้การดำเนินการทางภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...