xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯขอขรก.พลเรือนซื่อสัตย์ฯ โปร่งใส เป็นธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ ส่งสาร “วันข้าราขการพลเรือน” ขอให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ยึดประโยชน์ประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ

เนื่องในวันข้าราขการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีสารถึงข้าราชการ ข้อความช่วงหนึ่งว่า "ข้าราชการ" เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ โดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประทศชาติเป็นสำคัญด้วยหน้าที่
ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ การปฏิบัติราซการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านมือง จึงมิได้อาศัยเพียงสติปัญญา ความรู้ และความสามารถเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อีกทั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป

ทั้งนี้ นายกฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคน จะธำรงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...