xs
xsm
sm
md
lg

SCB เพิ่ม Thermo Scan เฝ้ าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้น สูงสุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้น สูงสุด และขอความร่วมมือพนักงานงดเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคารทุกกรณี รวมทั้งเพิ่มจุดติดตั้ง Thermo Scan และเครื่องฟอกอากาศเพื่อดูแลพนักงานและ ลูกค้าอย่างทั่วถึง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ความส ำคัญขั้นสูงสุด ในการป้ องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขอให้พนักงาน งดเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคารทุกกรณี งด หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางส่วนตัวไปต่างประเทศ ใน ประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่ น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน เวียดนาม และมาเลเซีย

หากมีความจำเป็น ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็ นรายกรณี นอกจากนี ้ พนักงานทุกคนต้องกรอกแบบส ารวจการเดินทาง ต่างประเทศทั ้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว และประกาศงด หรือ หลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาภายนอก งด หรือ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชน หนาแน่น

หากมีความจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน พนักงาน หรือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ พนักงานและบุคคลที่อาศัย ในบ้านเดียวกัน มีการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยง ให้ด ำเนินการตามประกาศของธนาคาร

โดยให้หยุดพักสังเกตอาการ (Selfquarantine) 14 วัน โดยถือเป็ น Work from home และระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่ วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที และขอให้พนักงานที่ Work from home งดการเดินทางออกจากที่พไนัก (Self quarantine) เพื่อร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ป้ องกันความเสี่ยงและปกป้ องสวัสดิภาพของพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางธนาคาร ทางธนาคารจึงได้ออกมาตรการพิเศษ สำหรับ พนักงานกลุ่มธนาคารทุกระดับชั้น ในการงดรับนัดหมายประชุมและพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอก ที่เดินทางมาจาก ประเทศหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ในทุกกรณี ตามมาตรการป้ องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และให้ใช้ช่องทางอื่นแทน เช่น Teleconference, VDO Call

สำหรับบุคคภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในธนาคาร เช่น Vendor, Outsources, Consult ขอให้หน่วยงาน ต้นสังกัดแจ้งเกณฑ์การปฏิบัติตามประกาศของธนาคาร และหากพบว่า พนักงานมีอาการป่ วย หรือ พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้ รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และแจ้งหน่วยงานความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมง

ด้านมาตรการดูแลพนักงานและบุคคลภายนอก รวมถึงลูกค้าของธนาคารนั้น ธนาคารได้เพิ่มจำนวนกล้องถ่ายภาพ ความร้อนสำหรับวัดอุณหภูมิหรือ Thermo Scan รวม 9 เครื่อง จากปัจจุบันที่ติดตั้งเครื่องดังกล่าวบริเวณทางขึ้นบันไดเลื่อน ณ อาคารส านักงานใหญ่ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนขึ้นอาคารส านักงานใหญ่ โดยอุณหภูมิร่างกายต้องมีค่าไม่ เกิน 37.5องศา หากมีอุณภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในอาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอย ติดตั ้งเครื่อง Thermo Scan เพิ่มเติมตามอาคารสำนักงานของธนาคาร เพื่อเฝ้ าระวังไวรัสโควิด-19 และก ำหนดจุดคัดกรอง จำกัดทางเข้าออกอาคาร กรณีมีการระบาดในพื้นที่ตามแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อร้ายแรง

กรณีผู้มาติดต่อที่เป็ นชาวต่างชาติ ธนาคารจะขอดู passport ก่อน หากมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารพิจารณาติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่ Public area และพิจารณากำหนดมาตรการป้องกัน สำหรับพนักงานกลุ่มที่ใช้บริการรถรับส่งพนักงาน เช่น การทำความสะอาด/การสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งเพิ่มรอบการท ำความสะอาดราวบันไดเลื่อน ปุ่มลิฟท์ พ่นยาฆ่าเชื ้อ บริเวณโถงลิฟท์ จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าลิฟท์และ ประตูทางเข้าอาคาร และจะดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคน ที่เข้าทำงานภายในร้ านค้าและอาคาร ส ำนักงาน ต้องมีค่าไม่เกิน 37.5องศา แล้วติดสติกเกอร์ สีต่างๆ (สีสติกเกอร์จะเปลี่ยนทุกวันเพื่อการตรวจสอบ) ตรวจวัด อุณหภูมิผู้รับเหมาทุกคน ก่อนแลกบัตรขึ้นอาคาร และยันยันยังไม่มีพนักงานของธนาคาร ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19แต่อย่างใด


กำลังโหลดความคิดเห็น...