xs
xsm
sm
md
lg

กินดีอยู่ดีกับ “TISCO หุ้นไทย Well-Being”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โดยทีมจัดการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หากพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หลายๆ คนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ “การบริโภคภาคครัวเรือน” ที่มีการขยายตัวอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนไปในผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านั้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำดัชนีที่เรียกว่า “SET Well-being Index (SETWB)” เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) นำมาสู่การสร้างรายได้ให้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย โดยหมวดธุรกิจที่ถูกจัดรวมในดัชนี ได้แก่ หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) หมวดธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Service) หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

6 เหตุผลดีๆ ของการลงทุนในกลุ่มหุ้นอยู่ดีกินดี?
ประมาณเกือบร้อยละ 50 ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มาจากการบริโภคภาคเอกชนภายในประเทศ ซึ่งหากคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้โตสม่ำเสมอ ก็สะท้อนไปยังการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าและบริการที่ดีตามไปด้วยธุรกิจอยู่ในกลุ่มความต้องการพื้นฐานคนไทยในการดำรงชีวิต ดังนั้น ผลประกอบการจึงมีความผันผวนที่ต่ำกว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพลังงานต้นน้ำ ปิโตรเคมี โรงกลั่น หรือ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มบริษัทฯ ในดัชนีสามารถเข้าใจได้ง่ายในฐานะผู้ลงทุนและผู้บริโภค
ดัชนีมีความอ่อนไหวต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในระดับต่ำ กล่าวคือ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อคนไทยภายในประเทศ โดยประเด็นการค้าไม่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยดัชนีมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเมืองภายในประเทศต่ำเช่นกัน เพราะไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อคนไทยในประเทศเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนใน SET-ex Energy เพราะในดัชนีไม่มีองค์ประกอบของหุ้นกลุ่มพลังงานเลย

และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้สภาวการณ์การลงทุนที่มีความผันผวนในยุคปัจจุบัน บลจ.ทิสโก้จึงได้มีการจัดตั้งกองทุน TISCO Thai Well-being Equity Fund (TISCOWB) เมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET Well-being (SETWB) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละบริษัท โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.tiscoasset.com หรือ โทร. 0-2633-6000 กด 4 (**ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**)
กำลังโหลดความคิดเห็น...