xs
sm
md
lg

กบข.เตือนสมาชิกรับสิทธิยกเว้นภาษี

เผยแพร่:

กบข. ย้ำสมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2553 พร้อมแนะช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ ผ่านเน็ตฯ หรือโทร 1179 กด 6

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ได้จัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 , ใบรับรองยอดเงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้า กบข. สำหรับปี 2553 และจุลสารประจำปี ไปยังหน่วยงานราชการต้นสังกัดกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ โดยสมาชิกสามารถขอรับใบแจ้งยอดเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554

อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่างนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2554 เป็นช่วงของการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2553 ดังนั้น จึงขอให้สมาชิก กบข. ทุกท่านที่ได้รับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ - สกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่วันเกิด หรือเงินเดือน ณ วันสมัคร ซึ่งจะต้องตรงกับข้อมูลที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งไว้ และในส่วนนี้สมาชิกต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ทุกท่านสามารถนำใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2553 ในส่วนที่ 2 ที่แสดงรายการใบรับรองยอดเงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้า กบข. สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แนบไปกับ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับเงินสะสมที่ส่งเข้ากองทุน ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ15 ของเงินเดือน และไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปีภาษี

นอกจากนี้ กบข. ยังได้จัดบริการเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบและสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินฉบับทดแทนด้วยตัวเองผ่านบริการ GPF Web Service เพียงสมาชิกเข้าสู่เว็บไซต์
www.gpf.or.th และเลือกหัวข้อ GPF Web Service จากนั้นกรอกหมายเลขประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่าน เลือกเมนู ยอดเงิน / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ซึ่งใบแจ้งยอดเงินที่ปรากฏใน GPF Web Service จะมีข้อมูลสำคัญเหมือนกับใบแจ้งยอดเงินฉบับที่ส่งไปส่วนราชการต้นสังกัดทุกประการ โดยสมาชิกสามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดนี้ได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้แนบเพื่อรับสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1179 กด 6
กำลังโหลดความคิดเห็น...