xs
sm
md
lg

กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FIF) ประเภทตราสารหนี้

เผยแพร่:

คอลัมน์ คุยกับผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
บลจ. อยุธยา จำกัด


โดยกฎการลงทุนและการจัดตั้งกองทุนของ กลต. กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเกิน 80% จะต้องจดทะเบียนกองทุนในรูป FIF (Foreign Investment Fund) ครั้งนี้จะขอกล่าวถึง กองทุน FIF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นประเภท ECP รวมถึงกระบวนการ pricing ผ่านตลาด Swap ในรายละเอียดต่อไปนี้

ตราสารหนี้ ECP หรือ Euro Commercial Paper คือตราสารที่ออกในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินและไม่มีหลักประกัน โดยเสนอขายทั้งในแบบ มีส่วนลดจากราคาหน้าตั๋ว (Discount) หรือ แบบที่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon) ECP มีอายุตั้งแต่ 7 วันถึง 1 ปี โดยส่วนใหญ่เสนอขายในต่างประเทศเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคารและบริษัทชั้นนำในการระดมทุนระยะสั้นผ่านตลาดเงิน

ตราสาร ECP มักจะมีข้อจำกัดในการเสนอขายให้กับนักลงทุนภายในประเทศนั้นๆ หรือประเทศที่มิได้มีข้อตกลงร่วมกันในประเด็นภาษี เนื่องจากกระทบกับการระดมทุน การฝากเงิน และฐานภาษีของระบบการเงินประเทศต่างๆ แต่นักลงทุนต่างประเทศโดยส่วนใหญ่มักได้รับการยกเว้นภาษี จึงเป็นช่องทางให้กองทุนและนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุน พร้อมกับทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านสกุลเงินระหว่างประเทศ (FX Risk) เช่นลงทุนในตราสารที่เป็นดอลลาร์แล้วทำการป้องกันความเสี่ยงกลับมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ (เงินบาท ในกรณีของประเทศไทย)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าจะลงทุน (หรือไม่ลงทุน) ในตราสารหนี้ (ที่ไม่ใช่ภาครัฐบาล) อย่าง ECP ไม่เพียงแต่จะเลือกลงทุนในตราสารที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงสุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องพิจารณาว่าราคาที่เสนอขายนั้นได้สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้นก่อนการเลือกลงทุนจึงจำเป็นต้องพิจารณา 2 ปัจจัยด้านล่างประกอบกันเสมอ ดังที่จะอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1. อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating)

2. อัตราผลตอบแทนและอัตราอ้างอิง (Benchmark)

อันดับความน่าเชื่อถือ
เนื่องจาก ECP จัดเป็นตราสารระยะสั้น ในการพิจารณาลงทุน ผู้ลงทุนจึงใช้ Short-term credit rating (มากกว่า Long-term rating) เป็นตัวประกอบการตัดสินใจ เพื่อความเข้าใจที่ง่าย อาจสามารถสรุปเพื่อเปรียบเทียบ Short-term rating ได้ตามตารางด้านล่างนี้ (ตารางประกอบ)

บริษัทหนึ่งๆ อาจมี Short-term rating ที่ค่อนข้างดี แต่ Long-term rating อาจอยู่ในระดับปานกลางก็ได้ ในทางกลับกันบริษัทที่ประสบปัญหาสภาพคล่องอาจมี Short-term rating ระดับปานกลางหรือต่ำ ในขณะที่ Long-term rating ยังคงอยู่ในระดับที่ดี

อัตราผลตอบแทนและอัตราอ้างอิง (Benchmark)
ในการพิจารณาความน่าสนใจของตราสารหนี้ตัวหนึ่งๆ เราคงไม่สามารถตอบได้ในทันทีว่า ECP (หรือตราสารหนี้ใดๆ) ที่ให้ผลตอบแทน 4% นั้นมีความน่าสนใจหรือไม่/อย่างไร หากมิได้มีการเปรียบเทียบกับ Benchmark ที่เหมาะสม เมื่อกล่าวถึง Benchmark หลายท่านจะคุ้นเคยกับการใช้ “พันธบัตรรัฐบาล (ที่มีอายุเท่ากัน)” เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง เพื่อคำนวณหา Credit spread แต่จริงๆ แล้ว Benchmark ที่ใช้แพร่หลายสำหรับตราสารหนี้ทั้งระยะสั้น (short-dated) และระยะยาว (Long-dated bonds) คือ “SWAP CURVE ( หรือ LIBOR CURVE)”

จะสังเกตได้ว่า เราจะไม่ใช้ “เงินฝากธนาคาร” เพื่อเป็น Benchmark ในการเปรียบเทียบเลย เพราะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากอัตราเงินฝากธนาคารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินฝาก มิได้สะท้อนถึงสภาพตลาดในขณะนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนดังเช่น SWAP Rate ซึ่งธนาคารใช้กันอย่างแพร่หลาย

Swap curve แสดง อัตราการกู้ยืมกันระหว่างธนาคาร (Interbank) โดย Credit rating ของธนาคารในระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ “A+” และมีอายุตั้งแต่ 1 วัน ไปจนถึง 10ปี 20ปี หรืออาจยาวถึง 30ปี สำหรับหลายๆ ประเทศที่ตลาดทุนพัฒนาแล้ว

กรณีที่ 1 : Bond Swap Spread
โดยทั่วไป เส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield Curve) จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ของ Swap เป็นการสะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล ส่วนต่างดังกล่าวเรียกว่า Bond swap spread ซึ่งในภาวะปกติอยู่ในระดับประมาณ 0.30-0.50%

กรณีที่ 2 : ตลาดดอกเบี้ยประเทศสหรัฐฯ
Bond Swap spread (Swap curve - Government bond yield curve) ของประเทศสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากปัญหา Subprime ที่ทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งต้อง write down หลายพันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ประสบปัญหาสภาพคล่องและอันดับความน่าเชื่อถือถดถอยลง Bond swap spread กว้างขึ้นจาก 30-50bps เป็นประมาณ 80-120bps (ตารางที่ 1)

นอกจากจะสามารถพิจารณาความน่าสนใจของอัตราผลตอบแทนของ หุ้นกู้ A ได้โดยเปรียบเทียบกับ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 2ปี แล้ว นักลงทุนสถาบันมักทำการเปรียบเทียบการลงทุนนั้นๆ (อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ A หรือ พันธบัตรรัฐบาล C) กับ Swap 2ปี โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์จากตารางที่ 1 ได้ดังสมการนี้ (ดังรูป)

จากนั้นท่านผู้อ่านต้องเปรียบเทียบ Spread ของหุ้นกู้ A (หรือพันธบัตร C) กับของหุ้นกู้อื่นๆ ที่มี rating เดียวกัน อายุเท่ากัน ว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกู้ A ที่ spread +0.80% เทียบกับ หุ้นกู้ D (ที่ rating เดียวกัน) ซึ่งได้อัตราผลตอบแทนที่ spread +0.60% ดังนั้น หุ้นกู้ A จึงมีความน่าสนใจมากกว่า หุ้นกู้ D

กรณีที่ 3 : ตลาดดอกเบี้ยประเทศเกาหลี
เส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอยู่ในระดับที่สูงกว่า Swap ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่ปกติสำหรับตลาดดอกเบี้ย ซึ่งมิได้สะท้อนว่าพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีกำลังมีความเสี่ยงสูงกว่าธนาคารต่างๆ ในระบบ แต่สาเหตุมาจากเรื่องกฎเกณฑ์ในประเทศ ที่ทำให้ Swap curve อยู่ต่ำกว่า Government bond yield curve ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ในครั้งก่อน

สมมติว่าช่วงอายุที่เราต้องการลงทุนคือ 1ปี สามารถสรุปค่าอัตราผลตอบแทนได้ดังตารางที่ 2 และสามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ 3 (ดังตารางที่ 2)

คราวนี้ท่านผู้อ่านคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่า ทำไมพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีถึงยังคงได้รับความนิยมอยู่ คงมีไม่กี่ประเทศในโลกที่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ผลตอบแทน = Swap + 1.9%
กำลังโหลดความคิดเห็น...