xs
xsm
sm
md
lg

นานมีบุ๊คส์มุ่งติวเข้มครูปฐมวัย เตรียมความพร้อมสู่ STEM ศึกษา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 ทำให้เทคโนโลยีมีพัฒนาการที่เชื่อมโยงสังคมโลกอย่างไร้ขอบเขต ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนทุกสาขาอาชีพทั่วโลก รวมถึงบทบาทของครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักคิดนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วย STEM ศึกษา” เตรียมพร้อมให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาการสอนของครูในการจัดการเรียนรู้ ผ่านการอบรมด้วยกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พร้อมนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการสอนเยาวชนรุ่นใหม่

STEM ศึกษา จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน เพราะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการในเรื่องกระบวนการคิด เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำองค์ความรู้มาบูรณาการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ ที่สำคัญยังมีส่วนช่วยในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมเพื่อพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.อยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูผู้สอนในเรื่องดังกล่าว จึงได้จับมือกับนานมีบุ๊คส์ จัดอบรมให้กับครูในโรงเรียนจำนวน 100 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 หลักสูตร ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.อยุธยา กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการกับนานมีบุ๊คส์ว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่านานมีบุ๊คส์ได้จัดพิมพ์และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำเรื่องของ STEM เข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลายต่อหลายครั้ง เราเล็งเห็นว่านานมีบุ๊คส์มีการบูรณาการสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เราจึงเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักคิดนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วย STEM ศึกษา” เพราะเราเชื่อมั่นในกระบวนการเรียนรู้ของนานมีบุ๊คส์ ถึงแม้ว่า STEM เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการศึกษา แต่ด้วยสื่ออุปกรณ์และวิทยากรคุณภาพที่ทางทีมงานจัดเตรียมมา ทำให้ STEM ระดับปฐมวัยเป็นเรื่องเข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น วิทยากรสามารถให้ความรู้ครอบคลุมการสอนเด็กปฐมวัย เป็นการนำไปใช้ในเรื่องของการบูรณาการวิชาต่างๆ ที่มันอยู่ใน STEM ได้อย่างชัดเจน”

ภายในหลักสูตร ครูผู้สอนได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน โดยมี อรทัย เฉลิมสินสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ NANMEEBOOKS Learning Center ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก มาให้ความรู้ เริ่มจากกิจกรรมการสร้างสภาวะพร้อมเรียนรู้ในเด็ก หนังสือและการอ่านคือเครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) STEM เกี่ยวข้องอย่างไรกับระบบการศึกษาและครู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM ศึกษา กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ สนุกกับคณิตศาสตร์รอบตัวเรา ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM ศึกษา เพื่อเปลี่ยนเรื่องที่ดูเข้าถึงยาก ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายสำหรับครูผู้สอนเด็กปฐมวัย

องค์ความรู้เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการอบรม STEM ศึกษา ผ่านวิธีการอบรมแบบ hand-on เพราะการเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้สอนไปเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง จะช่วยให้ครูเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและสามารถนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเกิดประโยชน์

ดร.สุทธาทิพ กล่าวว่า “ในฐานะประธานครูปฐมวัยที่มาจัดอบรม เราพยายามที่จะเลือกสรรวิทยากร เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมรู้ทันการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความฉลาดให้แก่เด็กของเรา เราเชื่อว่าการอบรมกับวิทยากรจะได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะหากเราให้ครูเป็นผู้มาอบรมกันเอง อาจจะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงานอบรมโดยตรง ซึ่งนานมีบุ๊คส์เป็นชื่อแรกที่เรานำเสนอ และได้รับเลือกให้มาจัดอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพราะนานมีบุ๊คส์มีทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่าย พร้อมระบบการจัดการที่มืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ สถานที่ หรือการนำเสนอ ถูกจัดมาอย่างเป็นระบบเหมาะสำหรับครูผู้สอนเด็กอนุบาล เพราะไม่ซับซ้อนในการตีความ ทำให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีความอัพเดทในสิ่งที่เราจะพัฒนาเด็กๆ ให้ไปสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ การที่ให้ครูสละเวลาช่วงวันหยุดมาอบรม เราเชื่อว่าสิ่งที่ได้กลับไปมันสูงค่า เพราะเขาสามารถเอากลับไปใช้ในการสอนได้ เพื่อการพัฒนาครูและนักเรียนได้อย่างแท้จริง”
กำลังโหลดความคิดเห็น...