xs
xsm
sm
md
lg

รมว.แรงงานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาการผลิตอัตโนมัติ รับการลงทุนใน EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - รมว.แรงงาน เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมใหม่พื้นที่ EEC ที่ จ.ชลบุรี

วันนี้ (9 ต.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สร้างแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 3 ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
โดยเฉพาะการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการที่นำเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
 
นายสุชาติ พรขัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เผยว่า การดำเนินงานของสถาบัน MARA จะยึดแนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมช่างฝีมือ พนักงานในสถานประกอบกิจการ การทดสอบฝีมือแรงงาน การออกแบบหลักสูตร พัฒนาครูฝึกเพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และในปี 2563 ยังวางเป้าหมายที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 2,000 คน ใน 42 หลักสูตร
 
เช่น ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการกำลังคน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกิจการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC รวมถึงเดินหน้าปฏิรูปแรงงานให้มีฝีมือรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคมในอนาคต

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...