xs
xsm
sm
md
lg

เสียงแตก ! ชาวแม่จัน-แม่ฟ้าหลวงมีทั้งหนุน-ค้านก่อนสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำ-แม่แสลบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงราย – กรมชลประทานเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 3 อำเภอ 4 ตำบลในจังหวัดเชียงรายในโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่งเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ด้านชาวบ้านที่ค้านอ้างหากจัดสรรที่ดินใกล้จุดเดิมก็จะกลับมาหนุนโครงการ

ที่หอประชุม อ.แม่จัน 110 ปี ที่ว่าการ อ.แม่จัน จ.เชียงราย นายบุญล้อม ดีเสริมยศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.แม่จัน เป็นประธานในการเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำและอ่างเก็บน้ำแม่แสลบ โดยมีนายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านการวางแผน), นายไชยทัศน์ อิ่มสำราญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการ, นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนงานที่ 3 ,นายสถิร วีรเดชะ ผู้จัดการโครงการ ตัวแทนกรมชลประทานให้ข้อมูลกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็น

ซึ่งพบว่ามีประชาชนจากพื้นที่ 4 ตำบลใน 3 อำเภอคือ อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.เชียงแสน ที่จะได้รับผลกระทบและได้รับประโยชน์เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ซึ่งภายหลังการรับฟังความคิดเห็นแล้วจะมีการนำไปพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งต่อไป

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากในพื้นที่มีปัญหาเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานในฤดูแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งเพื่อการเกษตร ขณะที่ในฤดูฝนกลับประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งบ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูก

ดังนั้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางกรมชลประทานจึงได้ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นลุ่มน้ำจันและน้ำคำที่ไหลบรรจบกันก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง พื้นที่ตอนบนเป็นภูเขาที่มีความลาดชันมากและพื้นที่ตอนล่างเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมฝั่งแม่น้ำที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตร

สำหรับน้ำแม่จันและแม่คำเมื่อบรรจบกันมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ล่าสุดจากการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำและอ่างเก็บน้ำแม่แสลบถือเป็นแนวทางในการออกแบบและการก่อสร้างด้วยรูปแบบของโครงการขนาดกลาง

สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่คำจะตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านสามัคคีใหม่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง มีพื้นที่รับน้ำ 412.77 ตารางกิโลเมตร ปริมาณที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ 210 ล้านลูกบาศก์เมตร ความยาวสันเขื่อน 352 เมตร สูง 60 เมตร และเมื่อสร้างเสร็จจะทำให้เกิดน้ำล้นพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน 1,096 ไร่ โดยมีทั้งนาข้าว ไร่ชา ไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวน 270 แปลง และมีสิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับผลกระทบ 58 หลังแบ่งเป็นบ้าน 25 หลัง ส่วนอื่นๆ เช่น โรงจอดรถ โรงนา ฯลฯ จำนวน 33 หลัง มีประชาชนได้รับกระทบรวม 200 ราย และประเมินค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินเป็นมูลค่า 152.26 ล้านบาท จึงมีค่าลงทุนโครงการวมทั้งสิ้น 2,060.56 ล้านบาท

ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่แสลบจะตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านห้วยส้าน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง พื้นที่รับน้ำ 31.22 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ 23.98 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุ 20.41 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร ความยาวสันเขื่อน 367 เมตร ความสูงเขื่อน 55 เมตร เมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีน้ำเอ่อล้นพื้นที่รวม 637 ไร่ โดยเป็นนาข้าว ไร่ชา ไม้ผล ไม้ยืนตัน 19 แปลง มีราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 92 ราย และมีสิ่งปลูกสร้างของราษฎร เป็นโรงนาได้รับผลกระทบจำนวน 8 หลัง ราคาค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินประมาณ 73.32 ล้านบาท ค่าลงทุนของโครงการทั้งสิ้น 1,712.19 ล้านบาท

นายไชยทัศน์ กล่าวว่าทางกรมชลประทานได้เตรียมงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อการเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งตนมีตัวอย่างกรณีการก่อสร้างที่เขื่อนแม่งัด จ.เชียงใหม่ ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบมากเช่นกันแต่ก็ได้มีการเยียวยาด้านต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือการจัดสร้างแพเพื่อการเลี้ยงชีพ เลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำต่างๆ เพื่อจำหน่ายหรือพัฒนาเป็นที่พักบริการนักท่องเที่ยว

นางศิลปะสรณ์ ซื่อมื่อ ชาวบ้านแสนใจพัฒนา หมู่ 22 ต.แม่สลองใน กล่าวว่าตนและชาวบ้านจำนวนมากดังกล่าวกำลังได้รับผลกระทบหากว่ามีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ดังนั้นตนจึงไม่เห็นด้วยกับโครงการเพราะจะทำให้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของพวกตนถูกน้ำท่วมทั้งหมด กระนั้นหากว่าทางกรมชลประทานได้มีการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้ใหม่แล้วตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดเดิมที่พวกเราอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็จะนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่ตนก็ยังเชื่อว่าปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำเท่านั้นเพราะแท้ที่จริงอยู่ที่สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

ด้านนายสุกิจ ฉางข้าวคำ กำนัน ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน กล่าวว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งและน้ำท่วมดังนั้นจึงได้สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวและขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำและอ่างเก็บน้ำแม่แสลบเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ขณะที่ผลกระทบที่อาจจะมีขึ้นนั้นทางกรมชลประทานได้มีการจัดเตรียมแผนเพื่อการเยียวยาเอาไว้รองรับอยู่แล้วเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดต่อไป.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...