xs
xsm
sm
md
lg

จบหลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า จากทั่วประเทศ รุ่นที่ 1

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาญจนบุรี - รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า จากทั่วประเทศ รุ่นที่ 1

วันนี้ (23 ก.ค.) ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง กรมอุทยานหางชาติและพันธุ์พืช หมู่ 1 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน ปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รุ่น ที่จัดขึ้นระหว่างที่ 21-23 ก.ค.62 โดยมีนายชำนาญ สมฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง

โดยมีนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า / หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า นายชำนาญ สมฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการ ควบคุมไฟป่าภาคกลาง นายสาธิต ปิ่นกุล หน.อุทยานฯลำคลองงู พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับฝึกอบรม จากทั่วประเทศ รวม 133 สถานี 168 นาย ให้การต้อนรับ


โดยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เนื่องจากภารกิจงานดับไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันเป็นภารกิจงานที่สำคัญยิ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่หนักและเสี่ยงอันตรายมาก การที่จะให้ภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีผู้นำหน่วยดับไฟป่าที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดับไฟป่า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สิ่งที่สำคัญคือความพร้อมของร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องมีความพร้อมอยู่เสมอสามารถประสาน สั่งการ และควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะต้องมีการถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปฏิบัติงานในปีถัดไป ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้นำหน่วยดับไฟป่า นำไปสู่การปฏิบัติงานดับไฟป่าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้สามารถสั่งการและมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญของผู้นำหน่วยดับไฟป่า จึงได้มอบหมายให้ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า โดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รุ่น ขึ้นมาในระหว่างที่ 21-23 กรกฎาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่า ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และได้รับวิทยาการใหม่เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสบการณ์ และความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 13 ศูนย์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า จำนวน 133 สถานี และหัวหน้ากองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล 1 กองอำนวยการ รวมทั้งสิ้น 168 คน โดยดำเนินการฝึกอบรมให้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าแก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้นำหน่วยที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลังจากได้รับการรายงาน ว่า การเป็นผู้นำ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ว่าเป็นศาสตร์ก็เพราะว่าการเป็นผู้นำจำเป็นต้องใช้ฐานความรู้ทางวิชาการที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำ ที่ว่าเป็นศิลป์ก็เพราะว่าการเป็นผู้นำจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ และวิทยาการใหม่ๆ มาบูรณาการให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะสภาพการณ์ในสถานการณ์ความเป็นจริง การปฏิบัติงานภารกิจดับไฟป่านั้น ไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว เราต้องใช้เทคนิคกลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ มาใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งแห่งองค์ความรู้และศิลปะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานภารกิจดับไฟป่า อีกทั้ง ผู้นำต้องศึกษาและเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาตัวเอง และผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำองค์กรดับไฟป่าต่อไปในอนาคต”

นายจงคล้าย กล่าวต่อว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดียิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมถูกทำลายลงอย่างรุนแรงและกว้างขวาง เกิดการผันแปรของสภาพภูมิอากาศ ช่วงฤดูแล้งมักมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น และความแห้งแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ไฟป่ามีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการฝึกทบทวนเพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมให้กับหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักป้องกัน ปราบปราบ และควบคุมไฟป่า เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

“เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และจะเป็นส่วนสำคัญในการป้องกัน และรักษาทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป”Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...