xs
xsm
sm
md
lg

เมืองเจดีย์ใหญ่เข้มโรคไข้เลือดออก! หลังพบผู้ป่วยสูงอันดับ 2 ของ ปท.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นครปฐม - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดนครปฐมหลังสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

วันนี้ (26 มี.ค.) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะจังหวัดนครปฐม โดยนางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 430 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 47.18 ต่อประชากรแสนคน แต่ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอาชีพที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จังหวัดนครปฐมมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสะสมสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

จังหวัดนครปฐม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมพลังการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดนครปฐม ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เริ่มในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมก่อนเป็นลำดับแรก โดยนำร่องที่ตำบลบางแขม ตำบลห้วยจรเข้ และตำบลสนามจันทร์ จากนั้นจะขยายผลไปยังพื้นที่ในอำเภอต่าง ๆ โดยมีการระดมสรรพกำลัง เช่น เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) เครื่องพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน น้ำยาสำหรับฉีดพ่น และทรายอะเบท เพื่อลดปัญหาความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกให้ลดน้อยลง

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...