xs
xsm
sm
md
lg

เจ๋ง! นักวิจัย ม.นเรศวรทำเครื่องวัดความหวาน “มะปราง-มะยงชิด” หนุนส่งออกผลไม้ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิษณุโลก - นักวิจัย ม.นเรศวรทำสำเร็จ..ทำเครื่องวัดความหวานทั้งมะปราง-มะยงชิด บอกค่าตรงเป๊ะ พร้อมจับมือ ม.เกษตรฯ พัฒนาต่อให้มีราคาถูก-เกษตรกรเข้าถึงได้ หนุนส่งออกผลไม้ไทย

วันนี้ (20 มี.ค.) ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้วิจัย ได้ร่วมกันโชว์ความสำเร็จการทำเครื่องเนียร์ อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (NIR Spectrometer) ที่สามารถวัดความหวานของมะปราง และมะยงชิด ได้แบบไม่ทำลายตัวอย่าง ล่าสุดอยู่ระหว่างการพัฒนา ทำให้เป็นเครื่องมือราคาถูกและมีขนาดกะทัดรัด

ผศ.ดร.พีระศักดิ์กล่าวว่า มะปรางและมะยงชิดเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในแถบภาคเหนือตอนล่าง เช่น กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก และสุโขทัย มีราคาแพง เพราะไม่สามารถบังคับออกนอกฤดูกาลได้ และยังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

โดยเฉพาะมะปรางและมะยงชิดที่มีรสชาติหวาน ผลใหญ่ เมล็ดเล็ก เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมาก แต่การที่จะยกระดับมาตรฐานมะปรางหวาน มะยงชิด หรือสินค้าผลไม้สดอื่นๆ ก้าวสู่ตลาดโลก ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพของผลไม้ก่อนที่จะส่งออก ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy, NIRS) ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

เทคนิคดังกล่าว เป็นการใช้คลื่นแสงที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave) มีความยาวคลื่นระหว่าง 700-2,500 นาโนเมตร อยู่ระหว่างคลื่นไมโครเวฟ (microwave) กับคลื่นแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible light, VIS) นำมาใช้ในการตรวจสอบสารประกอบหรือคุณภาพของตัวอย่างโดยไม่ทำลายตัวอย่าง (non-destructive) เป็นเทคนิคที่กำลังได้รับความนิยมในการนำมาใช้ประเมินคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพราะให้ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณไม่ทำลายตัวอย่างสามารถประเมินคุณภาพได้สูง ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำไม่จำเป็นต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ มีความรวดเร็ว ไม่ใช้สารเคมีในการวิเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.พีระศักดิ์กล่าวอีกว่า การตรวจสอบคุณภาพของมะปราง และมะยงชิดในเรื่องของความหวาน ซึ่งเป็นคุณภาพภายในไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสามารถทำได้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยฯ จึงได้ทำการวิจัยและสร้างสมการในการตรวจวัดความหวานขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ

โดยได้รวบรวมตัวอย่างมะปราง และมะยงชิดในระยะความแก่ที่หลากหลายจำนวน 180 ตัวอย่าง นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ ( NIR Spectrometer) ที่ความยาวคลื่น 700-1,050 นาโนเมตร จากนั้นนำตัวอย่างที่วัดค่าดูดกลืนแสงแล้วไปวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ ได้แก่ น้ำตาลซูโครส น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลฟรักโทส และกรดอินทรีย์ ซึ่งเป็นค่าแสดงแทนระดับความหวานมีหน่วยเป็น %บริกซ์ แล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หาความสัมพันธ์ของค่าสเปกตรัม และค่าทางเคมี โดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติ และถ่ายโอนสมการที่สร้างลงเครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์แล้วนำไปวิเคราะห์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (NIR Spectrometer) ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันยังคงมีราคาแพง ดังนั้น ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาจัดทำเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (NIR Spectrometer) ให้มีราคาถูกและกะทัดรัดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ-เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้

เพราะถ้าหากทราบคุณภาพภายในต่างๆ ของผลไม้ได้ ก็สามารถนำมาใช้ในการประกันคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อคัดกรองคุณภาพให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ และตลาดส่งออก สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น เป็นการสร้างศักยภาพและเป็นการส่งเสริมการตลาดผลไม้ส่งออกของไทยให้สามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกผลไม้สด ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรแน่นอน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...