xs
xsm
sm
md
lg

สตรีเมืองน้ำดำตื่นตัวเลือกตั้ง รวมพลังเป็นเครือข่ายเลือกคนดีเป็น ส.ส.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์ - กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสตรีกาฬสินธุ์ พร้อมเป็นเครือข่ายจับตาโกงเลือกตั้ง รณรงค์ผู้มีสิทธ์ไปเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อช่วยกันเลือกเฟ้นได้คนดี มีความรู้ความสามารถเป็นผู้แทนในสภาฯ


วันนี้ (15 มี.ค.) ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วัดใต้โพธิ์ค้ำ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานอบรมพัฒนาศักยภาพ กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ารับการอบรมจำนวนมาก

นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สตรีมีบทบาทสำคัญในสังคมไทย มีความรู้ความสามารถ มีสิทธิเท่าเทียมเพศชาย เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้บริหารต่างๆ ไม่ว่าจะในสังคมไทยและนานาชาติในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะพบว่ามีสตรีเป็นผู้นำ และทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมให้การยอมรับ สตรีจึงเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งงานบริหาร การทำงานทั่วไป และบางงานที่ผู้ชายไม่สามารถทำได้แต่สตรีสามารถทำได้ เช่น งานฝีมือ หรืองานที่อาศัยความประณีต และต้องใช้ทักษะเชิงสูงหลายงาน

สตรีเป็นผู้มีความอดทน สุขุม ละเอียดอ่อน พิถีพิถัน ได้รับการยอมรับทุกวงการ ทุกสังคม ทั้งนี้ สังคมไทยในยุคปัจจุบันให้เกียรติยกย่องสตรีเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงาน การปกป้อง การปกครองประเทศ มาทุกยุคทุกสมัย

ด้านนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ความสำคัญของสตรีที่มีบทบาทต่อสังคมทุกชาติทุกภาษา เพื่อให้สตรีมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ธุรกิจ ทั้งส่วนตัวและรูปแบบกลุ่ม หรือกองทุนต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการอบรม ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพ สามารถยกระดับแข่งขันในตลาดอาเซียน หรือประชาคมโลก

เช่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ไขปัญหาการสร้างงาน เกิดรายได้ เกิดความเข้มแข็ง เกิดความยั่งยืน
นางจงกลนี  เกียรติดำเนินงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์
ขณะที่นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นอกจากสตรีจะมีบทบาทสำคัญต่อสถาบันครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจแล้ว ทางด้านการเมืองสตรีก็มีบทบาทสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสตรีหลายท่านได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้ง เป็นผู้นำองค์กรกรและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ได้ขอความร่วมมือกลุ่มพลังสตรีทุกสาขาอาชีพ

ทั้งในระดับสถานศึกษา หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และองค์กรต่างๆ เป็นพลังในการเป็นเครือข่ายจับตาการเลือกตั้ง เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และรณรงค์ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ได้คนดีไปเป็นผู้แทนในสภาฯ โดยพร้อมเพรียงไปเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ตามที่ กกต.ตั้งเป้าไว้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...