xs
xsm
sm
md
lg

ตะลึง! หุ่นยักษ์ขยะรีไซเคิลนักเรียน ร.ร.กมลาไสยกาฬสินธุ์ รับไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์ - โรงเรียนกมลาไสย จัดนิทรรศการหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิล พร้อมโชว์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในโครงการเปิดบ้านวิชาการฯ ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม แสดงความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (1 มี.ค.) ที่โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติสุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ “KLS Open House Recycling Garbage and English Exhibition 2019” และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุคลากร ครู นักเรียน ร่วมโครงการจำนวนมาก

นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ “KLS Open House Recycling Garbage and English Exhibition 2019” และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่โรงเรียนกมลาไสย จัดขึ้น เป็นโครงการที่เกิดจากการนำองค์ความรู้และการถอดบทเรียนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาจัดการกับขยะ หรือสิ่งเหลือใช้ มาสู่กระบวนการประยุกต์หรือรีไซเคิล สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการประดิษฐ์คิดค้น กล้าคิด กล้าแสดงออก เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมนายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับชาติ หากทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้ปัญหาขยะลดน้อยลง สังคมน่าอยู่น่าอาศัยมากขึ้น ทั้งนี้ สถานศึกษามีส่วนสำคัญในการริเริ่ม ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนคิดเป็น ทำเป็น สามารถที่จะนำทักษะ ความรู้ที่ได้รับมาจัดการขยะ โดยรีไซเคิลเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ได้หลากหลายอย่าง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และจำหน่ายสร้างรายได้ เกิดประโยชน์ใช้สอยรูปแบบต่างๆ

เช่น โคมไฟ เสื้อผ้า โดยเฉพาะที่นำมาจัดแสดงในงานนี้ คือ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยักษ์ รูปสัตว์ในเทพนิยาย ไดโนเสาร์ สัตว์ต่างๆ และหุ่นยนต์ ซึ่งเกิดคุณค่าทางจิตใจ สามารถที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์การใช้งานได้จริง หรือจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต

ด้าน นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย กล่าวว่า โรงเรียนกมลาไสย ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักในประโยชน์ส่วนรวม รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่การมีทักษะชีวิต ทั้งนี้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข โรงพยาบาลและชุมชน เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ “KLS Open House Recycling Garbage and English Exhibition 2019” และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปีการศึกษา

นายเอกรักษ์ กล่าวอีกว่า การจัดโครงการดังกล่าว ในปีการศึกษา 2561 นี้ นอกจากจะเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการนำขยะ สิ่งของเหลือใช้มารีไซเคิล มีการประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ การประกวดหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิล การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน เป็นการแสดงความก้าวหน้าและศักยภาพในการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการกำจัดขยะ กำจัดมลพิษ ปลูกจิตอาสานำพาชีวิตไปสู่ความพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในการจัดโครงการครั้งนี้ นักเรียนทุกกลุ่มสาระ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการนำผลงานและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดงอย่างคึกคัก โดยเฉพาะหุ่นยักษ์และหุ่นยนต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมชมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและได้รางวัลระดับประเทศหลายรายการ เช่น รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน TIMO ทั่วประเทศ และได้สิทธิแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย 5 ทุน

ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรม คณะอักษรศาสตร์ สาขาการสอนภาษารัสเซีย คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล และคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...